Numeri  


Capitolul 3
 • Familia lui Aaron
 • 1 Iată sămânţa lui Aaron şi a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.
 • 2 Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab*, întâiul născut, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Exod 6:23;
 • 3 Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea* preoţească şi care au fost închinaţi în slujba preoţiei.
 • * Exod 28:41;
 • 4 Nadab* şi Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar şi Itamar au împlinit slujba preoţiei în faţa tatălui lor Aaron.
 • * Lev 10:1; Num 26:61; 1 Cron 24:2;
 • Slujba leviţilor
 • 5 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 6 „Apropie* seminţia lui Levi şi pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui.
 • * Num 8:6; Num 18:2;
 • 7 Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui şi de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba* cortului.
 • * Num 1:50; Num 8:11; Num 8:15; Num 8:24; Num 8:26;
 • 8 * aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii şi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului.
 • * Num 8:19; Num 18:6;
 • 9 Să dai pe leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul, din partea copiilor lui Israel.
 • 10 Pe Aaron şi pe fiii lui să-i pui să* păzească slujba preoţiei lor, iar străinul** care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.”
 • * Num 18:7; ** Num 3:38; Num 1:51; Num 16:40;
 • 11 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 12 „Iată* că am luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, şi leviţii vor fi ai Mei.
 • * Num 3:41; Num 8:16; Num 18:6;
 • 13 Căci* orice întâi născut este al Meu. În ziua** când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni, cât şi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”
 • * Exod 13:2; Lev 27:26; Num 8:16; Luca 2:23; ** Exod 13:12; Exod 13:15; Num 8:17;
 • Familiile leviţilor
 • 14 Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai şi a zis:
 • 15 „Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinţilor lor, după familiile lor, şi anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească* de la vârsta de o lună în sus.”
 • * Num 3:39; Num 26:62;
 • 16 Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise.
 • 17 Iată* care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherşon, Chehat şi Merari.
 • * Gen 46:11; Exod 6:16; Num 26:57; 1 Cron 6:1; 1 Cron 6:16; 1 Cron 23:6;
 • 18 Iată numele fiilor lui Gherşon, după familiile lor: Libni şi* Şimei.
 • * Exod 6:17;
 • 19 Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram*, Iţehar, Hebron şi Uziel;
 • * Exod 6:18;
 • 20 şi fiii lui* Merari, după familiile lor: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor.
 • * Exod 6:19;
 • 21 Din Gherşon se coboară familia lui Libni şi familia lui Şimei, alcătuind familiile gherşoniţilor.
 • 22 Cei ieşiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost şapte mii cinci sute.
 • 23 Familiile gherşoniţilor tăbărau înapoia cortului, la apus.
 • 24 Căpetenia casei părinteşti a gherşoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael.
 • 25 În ce priveşte cortul întâlnirii, în grija fiilor lui* Gherşon erau date: cortul** şi acoperişul cortului, învelitoarea†† acoperişului cortului şi perdeaua*† de la uşa cortului întâlnirii;
 • * Num 4:24-26; ** Exod 25:9; Exod 26:1; †† Exod 26:7; Exod 26:14; *† Exod 26:36;
 • 26 apoi pânzele curţii* şi perdeaua** de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului şi altarului şi toate funiile pentru slujba cortului.
 • * Exod 27:9; ** Exod 27:16; Exod 35:18;
 • 27 Din Chehat* se coboară familia amramiţilor, familia iţehariţilor, familia hebroniţilor şi familia uzieliţilor, alcătuind familiile chehatiţilor.
 • * 1 Cron 26:23;
 • 28 Numărând pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii şase sute de bărbaţi însărcinaţi cu îngrijirea Sfântului Locaş.
 • 29 Familiile* fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului.
 • * Num 1:53;
 • 30 Căpetenia casei părinteşti a familiilor chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel.
 • 31 În grija* lor au dat chivotul**, masa, sfeşnicul††, altarele*†, uneltele Sfântului Locaş, cu care îşi făceau slujba, perdeaua†* dinăuntru şi tot ce ţine de ea.
 • * Num 4:15; ** Exod 25:10; Exod 25:23; †† Exod 25:31; *† Exod 27:1; Exod 30:1; †* Exod 26:32;
 • 32 Căpetenia căpeteniilor leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinaţi să îngrijească de Sfântul Locaş.
 • 33 Din Merari se coboară familia lui Mahli şi familia lui Muşi, alcătuind familiile merariţilor.
 • 34 Cei ieşiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost şase mii două sute.
 • 35 Căpetenia casei părinteşti a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau* în partea de miazănoapte a cortului.
 • * Num 1:53;
 • 36 În paza* şi grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii şi picioarele lor, toate uneltele şi tot ce ţine de ele;
 • * Num 4:31; Num 4:32;
 • 37 apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor.
 • 38 Moise, Aaron şi fiii lui tăbărau* înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaş** tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul†† care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.
 • * Num 1:53; ** Num 18:5; Num 3:7; Num 3:8; †† Num 3:10;
 • 39 Toţi leviţii* a căror numărătoare au făcut-o Moise şi Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci şi două de mii.
 • * Num 26:62;
 • Răscumpărarea întâilor născuţi
 • 40 Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea* tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, şi numără-i după numele lor.
 • * Num 3:15;
 • 41 * iei pe leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel şi vitele leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!”
 • * Num 3:12; Num 3:45;
 • 42 Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul.
 • 43 Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.
 • 44 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 45 „Ia* pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel şi vitele leviţilor în locul vitelor lor; şi leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.
 • * Num 3:12; Num 3:41;
 • 46 Pentru răscumpărarea* celor două sute şaptezeci şi trei care** trec peste numărul leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel,
 • * Exod 13:13; Num 18:15; ** Num 3:39; Num 3:43;
 • 47 să iei câte* cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaş, care este de douăzeci de ghere**.
 • * Lev 27:6; Num 18:16; ** Exod 30:13; Lev 27:25; Num 18:16; Ezec 45:12;
 • 48 Să dai argintul acesta lui Aaron şi fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviţilor.”
 • 49 Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de leviţi;
 • 50 a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei* sute şaizeci şi cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaş.
 • * Num 3:46; Num 3:47;
 • 51 Şi Moise a dat* argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Num 3:48;
  Numeri, capitolul 3