Numeri  


Capitolul 32
 • Galaadul dat lui Gad şi Ruben
 • 1 Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite şi au văzut că ţara lui Iaezer* şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite.
 • * Num 21:32; Ios 13:25; 2 Sam 24:5;
 • 2 Atunci, fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar şi la mai-marii adunării şi le-au zis:
 • 3 „Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra*, Hesbon, Eleale, Sebam**, Nebo şi Beon,
 • * Num 32:36; ** Num 32:38; Num 32:38;
 • 4 ţara aceasta pe care* a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite, şi robii tăi au vite.”
 • * Num 21:24; Num 21:34;
 • 5 Apoi au adăugat: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea ţara aceasta în stăpânirea robilor tăi şi să nu ne treci peste Iordan.”
 • 6 Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici?
 • 7 Pentru ce voiţi să înmuiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul?
 • 8 Aşa au făcut şi părinţii voştri când i-am* trimis din Cades-Barnea să** iscodească ţara.
 • * Num 13:3; Num 13:26; ** Deut 1:22;
 • 9 S-au suit* până la valea Eşcol şi, după ce au iscodit ţara, au înmuiat inima copiilor lui Israel şi i-au făcut să nu intre în ţara pe care le-o dădea Domnul.
 • * Num 13:24; Num 13:31; Deut 1:24; Deut 1:28;
 • 10 Şi Domnul* S-a aprins de mânie în ziua aceea şi a jurat zicând:
 • * Num 14:11; Num 14:21; Deut 1:34;
 • 11 ‘Oamenii aceştia care s-au suit din Egipt, de la vârsta* de douăzeci de ani în sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci n-au** urmat în totul calea Mea,
 • * Num 14:28; Num 14:29; Deut 1:35; ** Num 14:24; Num 14:30;
 • 12 afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, şi Iosua, fiul lui Nun, care* au urmat în totul calea Domnului.’
 • * Num 14:24; Deut 1:36; Ios 14:8; Ios 14:9;
 • 13 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească* în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregului** leat de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului.
 • * Num 14:33-35; ** Num 26:64; Num 26:65;
 • 14 Şi iată că voi luaţi locul părinţilor voştri, ca nişte odrasle de oameni păcătoşi, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă* şi mai tare de mânie împotriva lui Israel.
 • * Deut 1:34;
 • 15 Căci, dacă vă întoarceţi* de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustie şi veţi aduce pierderea poporului acestuia întreg.”
 • * Deut 30:17; Ios 22:16; Ios 22:18; 2 Cron 7:19; 2 Cron 15:2;
 • 16 Ei s-au apropiat de Moise şi au zis: „Vom face aici ocoale pentru vitele noastre şi cetăţi pentru pruncii noştri,
 • 17 apoi ne vom* înarma în grabă şi vom merge înaintea copiilor lui Israel, până îi vom duce în locul care le este rânduit, şi pruncii noştri vor locui în aceste cetăţi întărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia.
 • * Ios 4:12; Ios 4:13;
 • 18 Nu ne* vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moştenirea lui
 • * Ios 22:4;
 • 19 şi nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moştenirea* noastră dincoace de Iordan, la răsărit.”
 • * Num 32:33; Ios 12:1; Ios 13:8;
 • 20 Moise* le-a zis: „Dacă faceţi aşa, dacă vă înarmaţi ca să luptaţi înaintea Domnului,
 • * Deut 3:18; Ios 1:14; Ios 4:12; Ios 4:13;
 • 21 dacă toţi aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, până ce va izgoni pe vrăjmaşii Lui dinaintea Lui,
 • 22 şi dacă vă veţi întoarce* înapoi numai după ce ţara** va fi supusă înaintea Domnului, atunci veţi fi fără vină înaintea Domnului şi înaintea lui Israel, şi ţinutul acesta va fi moşia voastră înaintea Domnului.
 • * Deut 3:20; Ios 11:23; Ios 18:1; ** Ios 22:4; Deut 3:12; Deut 3:15; Deut 3:16; Deut 3:18; Ios 1:15; Ios 13:8; Ios 13:32; Ios 22:4; Ios 22:9;
 • 23 Dar, dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul* vostru vă va ajunge.
 • * Gen 4:7; Gen 44:16; Isa 59:12;
 • 24 Zidiţi* cetăţi pentru pruncii voştri şi ocoale pentru vitele voastre şi faceţi ce aţi spus cu gura voastră.”
 • * Num 32:16;
 • 25 Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au zis lui Moise: „Robii tăi vor face tot ce porunceşte domnul nostru.
 • 26 Pruncii* noştri, nevestele, turmele noastre şi toate vitele noastre vor rămâne în cetăţile Galaadului,
 • * Ios 1:14;
 • 27 iar robii* tăi, toţi înarmaţi pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.”
 • * Ios 4:12;
 • 28 Moise a dat* porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel.
 • * Ios 1:13;
 • 29 El le-a zis: „Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaţi cu toţii ca să lupte înaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi în stăpânire ţinutul Galaadului.
 • 30 Dar dacă nu vor merge înarmaţi împreună cu voi, să se aşeze în mijlocul vostru în ţara Canaanului.”
 • 31 Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul.
 • 32 Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara Canaanului, dar noi să ne avem moştenirea noastră dincoace de Iordan.”
 • Luarea în stăpânire a Galaadului
 • 33 Moise* a dat fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben şi la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, împărăţia** lui Sihon, împăratul amoriţilor, şi împărăţia lui Og, împăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur împrejur.
 • * Deut 3:12-17; Deut 29:8; Ios 12:6; Ios 13:8; Ios 22:4; ** Num 21:24; Num 21:33; Num 21:35;
 • 34 Fiii lui Gad au zidit Dibonul*, Atarotul, Aroerul**,
 • * Num 33:45; Num 33:46; ** Deut 2:36;
 • 35 Atrot-Şofan, Iaezer*, Iogbeha,
 • * Num 32:1; Num 32:3;
 • 36 Bet-Nimra* şi Bet-Haran, cetăţi întărite, şi au făcut staule pentru turme.
 • * Num 32:3; Num 32:24;
 • 37 Fiii lui Ruben au zidit* Hesbonul, Eleale, Chiriataim,
 • * Num 21:27;
 • 38 Nebo* şi Baal-Meon**, ale căror nume au fost schimbate, şi Sibma şi au pus alte nume cetăţilor pe care le-au zidit.
 • * Isa 46:1; ** Num 22:41; Num 32:3; Exod 23:13; Ios 23:7;
 • 39 Fiii lui Machir*, fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului şi au pus mâna pe el; au izgonit pe amoriţii care erau acolo.
 • * Gen 50:23;
 • 40 Moise a dat* Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, care s-a aşezat acolo.
 • * Deut 3:12; Deut 3:13; Deut 3:15; Ios 13:31; Ios 17:1;
 • 41 Iair*, fiul lui Manase, a pornit şi el şi a luat târgurile, şi le-a numit târgurile lui Iair**.
 • * Deut 3:14; Ios 13:30; 1 Cron 2:21-23; ** Jud 10:4; 1 Imp 4:13;
 • 42 Nobah a pornit şi el şi a luat Chenatul, împreună cu cetăţile care ţineau de el, şi l-a numit Nobah, după numele lui.
  Numeri, capitolul 32