Psalmii  


Capitolul 18
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David, robul Domnului.
 • El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul. El a zis:
 • 1 Te iubesc* din inimă, Doamne, tăria mea!
 • * Ps 144:1;
 • 2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund*, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!
 • * Evr 2:13;
 • 3 Eu strig: „Lăudat să fie Domnul*!” şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
 • * Ps 76:4;
 • 4 Mă înconjuraseră legăturile morţii* şi mă îngroziseră râurile pieirii;
 • * Ps 116:3;
 • 5 mă înfăşuraseră legăturile mormântului şi mă prinseseră laţurile morţii.
 • 6 Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.
 • 7 Atunci s-a zguduit* pământul şi s-a cutremurat, temeliile munţilor s-au mişcat şi s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.
 • * Fapte 4:31;
 • 8 Din nările Lui se ridica fum şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
 • 9 A plecat* cerurile şi S-a coborât: un nor gros era sub picioarele Lui.
 • * Ps 144:5;
 • 10 Călărea* pe un heruvim şi zbura, venea plutind** pe aripile vântului.
 • * Ps 99:1; ** Ps 104:3;
 • 11 Întunericul Şi-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui*, împrejurul Lui, erau nişte ape întunecoase şi nori negri.
 • * Ps 97:2;
 • 12 Din strălucirea* care se răsfrângea înaintea Lui, ieşeau nori care aruncau grindină şi cărbuni de foc.
 • * Ps 97:3;
 • 13 Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul* cu grindină şi cărbuni de foc.
 • * Ps 29:3;
 • 14 A aruncat* săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit loviturile trăsnetului şi i-a pus pe fugă.
 • * Ios 10:10; Ps 144:6; Isa 30:30;
 • 15 Atunci s-a văzut albia* apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.
 • * Exod 15:8; Ps 106:9;
 • 16 El Şi-a întins mâna* de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;
 • * Ps 144:7;
 • 17 m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine.
 • 18 Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu.
 • 19 El m-a scos la loc larg* şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.
 • * Ps 31:8; Ps 118:5;
 • 20 Domnul mi-a făcut* după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele,
 • * 1 Sam 24:19;
 • 21 căci am păzit căile Domnului şi n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.
 • 22 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
 • 23 Am fost fără vină faţă de El şi m-am păzit de fărădelegea mea.
 • 24 De aceea*, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.
 • * 1 Sam 26:23;
 • 25 Cu cel bun,* Tu Te arăţi bun, cu omul neprihănit, Te arăţi neprihănit,
 • * 1 Imp 8:32;
 • 26 cu cel curat, Te arăţi curat şi, cu cel stricat,* Te porţi după stricăciunea lui.
 • * Lev 26:23; Lev 26:24; Lev 26:27; Lev 26:28; Prov 3:34;
 • 27 Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte şi smereşti privirile* trufaşe.
 • * Ps 101:1; Prov 6:17;
 • 28 Da, Tu îmi aprinzi* lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.
 • * Iov 18:6;
 • 29 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.
 • 30 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite*, Cuvântul Domnului este încercat**: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.
 • * Deut 32:4; Dan 4:37; Apoc 15:3; ** Ps 12:6; Ps 119:140; Prov 30:5; Ps 17:7;
 • 31 Căci* cine este Dumnezeu afară de Domnul şi cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru?
 • * Deut 32:31; Deut 32:39; 1 Sam 2:2; Ps 86:8; Isa 45:5;
 • 32 Dumnezeu mă încinge* cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
 • * Ps 91:2;
 • 33 El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor* şi mă aşază pe înălţimile** mele1,
 • * 2 Sam 2:18; Hab 3:19; ** Deut 32:13; Deut 33:29;
 • 34 El îmi deprinde* mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul de aramă.
 • * Ps 144:1;
 • 35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină şi îndurarea Ta mă face mare.
 • 36 Tu lărgeşti drumul sub paşii mei şi nu-mi alunecă gleznele*.
 • * Prov 4:12;
 • 37 Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.
 • 38 Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice; ei cad sub picioarele mele.
 • 39 Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.
 • 40 Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.
 • 41 Ei strigă, dar n-are cine să-i scape! Strigă către Domnul*, dar nu le răspunde!
 • * Iov 27:9; Iov 35:12; Prov 1:28; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13;
 • 42 Îi pisez ca praful, pe care-l ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul* de pe uliţe.
 • * Zah 10:5;
 • 43 Tu mă scapi* din neînţelegerile poporului, mă pui în fruntea neamurilor; un popor pe care nu-l cunoşteam** îmi este supus.
 • * 2 Sam 2:9; 2 Sam 2:10; 2 Sam 3:1; ** Isa 52:15; Isa 55:5;
 • 44 El ascultă de mine la cea dintâi poruncă, fiii străinului* mă linguşesc**.
 • * Deut 33:29; Ps 66:3; Ps 81:15; ** Mica 7:17;
 • 45 Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine şi ies tremurând din cetăţuile lor.
 • 46 Trăiască Domnul şi binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,
 • 47 Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune* popoarele
 • * Ps 47:3;
 • 48 şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi* mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.
 • * Ps 59:1;
 • 49 De aceea*, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava Numelui Tău.
 • * Rom 15:9;
 • 50 El dă mari izbăviri* împăratului Său şi dă îndurare unsului Său, lui David, şi seminţei lui, pe vecie**.
 • * Ps 144:10; ** 2 Sam 7:13;
 • 1. Cetăţuile de pe munţi.
  Psalmii, capitolul 18