Psalmii  


Capitolul 89
 • O cântare a lui Etan, Ezrahitul
 • 1 Voi cânta* totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia** Ta.
 • * Ps 101:1; ** Ps 119:89;
 • 2 Căci zic: „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!”
 • 3 „Am făcut* legământ cu alesul Meu”, zice Domnul. „Iată ce am jurat** robului Meu David:
 • * 1 Imp 8:16; Isa 42:1; ** 2 Sam 7:11; 1 Cron 17:10; Ier 30:9; Ezec 34:23; Osea 3:5;
 • 4 ‘Îţi voi întări sămânţa* pe vecie şi-n veci** îţi voi aşeza scaunul de domnie.’” (Oprire)
 • * Ps 89:29; Ps 89:36; ** Ps 89:1; Luca 1:32; Luca 1:33;
 • 5 Cerurile* laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor**!
 • * Ps 19:1; Ps 97:6; Apoc 7:10-12; ** Ps 89:7;
 • 6 Căci în cer* cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?
 • * Ps 40:5; Ps 71:19; Ps 86:8; Ps 113:5;
 • 7 Dumnezeu* este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.
 • * Ps 76:7; Ps 76:11;
 • 8 Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic* ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.
 • * Exod 15:11; 1 Sam 2:2; Ps 35:10; Ps 71:19;
 • 9 Tu* îmblânzeşti mândria mării; când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.
 • * Ps 65:7; Ps 93:3; Ps 93:4; Ps 107:29;
 • 10 Tu* ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin puterea braţului Tău.
 • * Exod 14:26-28; Ps 87:4; Isa 30:7; Isa 51:9;
 • 11 Ale* Tale sunt cerurile şi pământul, Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
 • * Gen 1:1; 1 Cron 29:11; Ps 24:1; Ps 24:2; Ps 50:12;
 • 12 Tu ai făcut miazănoaptea* şi miazăziua; Taborul** şi Hermonul se bucură de Numele Tău.
 • * Iov 26:7; ** Ios 19:22; Ios 12:1;
 • 13 Braţul Tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.
 • 14 Dreptatea* şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea** şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.
 • * Ps 97:2; ** Ps 85:13;
 • 15 Ferice de poporul care cunoaşte sunetul* trâmbiţei, care umblă în lumina** Feţei Tale, Doamne!
 • * Num 10:10; Num 23:21; Ps 98:6; ** Ps 4:6; Ps 44:3;
 • 16 El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.
 • 17 Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în* bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.
 • * Ps 89:24; Ps 75:10; Ps 92:10; Ps 132:17;
 • 18 Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.
 • 19 Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău şi ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr*;
 • * Ps 89:3; 1 Imp 11:34;
 • 20 am găsit* pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
 • * 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12;
 • 21 Mâna Mea îl* va sprijini şi braţul Meu îl va întări.
 • * Ps 80:17;
 • 22 Vrăjmaşul* nu-l va prinde şi cel rău nu-l va apăsa,
 • * 2 Sam 7:13;
 • 23 ci voi zdrobi* dinaintea lui pe potrivnicii lui şi voi lovi pe cei ce-l urăsc.
 • * 2 Sam 7:9;
 • 24 Credincioşia* şi bunătatea Mea vor fi cu el şi** tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.
 • * Ps 61:7; ** Ps 89:17;
 • 25 Voi da în mâna* lui marea şi în dreapta lui râurile.
 • * Ps 72:8; Ps 80:11;
 • 26 El Îmi va zice: ‘Tu eşti Tatăl* meu, Dumnezeul meu şi Stânca** mântuirii mele!’
 • * 2 Sam 7:14; 1 Cron 22:10; ** 2 Sam 22:47;
 • 27 Iar Eu îl voi face întâiul* născut, cel mai înalt** dintre împăraţii pământului.
 • * Ps 2:7; Col 1:15; Col 1:18; ** Num 24:7;
 • 28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea* Mea şi legământul** Meu îi va fi neclintit.
 • * Isa 55:3; ** Ps 89:34;
 • 29 Îi voi face veşnică sămânţa* şi scaunul** lui de domnie, ca zilele cerurilor.
 • * Ps 89:4; Ps 89:6; ** Ps 89:4; Isa 9:7; Ier 33:17; Deut 11:21;
 • 30 Dacă fiii* lui vor părăsi** Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,
 • * 2 Sam 7:14; ** Ps 119:53; Ier 9:13;
 • 31 dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,
 • 32 atunci le voi pedepsi* fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,
 • * 2 Sam 7:14; 1 Imp 11:31;
 • 33 dar* nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
 • * 2 Sam 7:13;
 • 34 nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.
 • 35 Am jurat odată* pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare pe David?
 • * Amos 4:2;
 • 36 Sămânţa* lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca** soarele;
 • * 2 Sam 7:16; Luca 1:33; Ioan 12:34; Ps 89:4; Ps 89:29; ** Ps 72:5; Ps 72:17; Ier 33:20;
 • 37 ca luna va dăinui pe vecie şi ca martorul credincios din cer.” (Oprire)
 • 38 Şi totuşi* Tu l-ai îndepărtat** şi Te-ai mâniat pe unsul Tău;
 • * 1 Cron 28:9; Ps 44:9; Ps 60:1; Ps 60:10; ** Deut 32:19; Ps 78:59;
 • 39 ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău; i-ai doborât şi i-ai pângărit* cununa.
 • * Ps 74:7; Plang 5:16;
 • 40 I-ai prăbuşit* toate zidurile şi i-ai dărâmat toate cetăţuile.
 • * Ps 80:12;
 • 41 Toţi trecătorii îl jefuiesc şi a ajuns de batjocura* vecinilor lui.
 • * Ps 44:13; Ps 79:4;
 • 42 Ai înălţat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,
 • 43 ai făcut ca ascuţişul sabiei lui să dea înapoi şi nu l-ai sprijinit în luptă.
 • 44 Ai pus capăt strălucirii lui şi i-ai trântit la pământ scaunul de domnie*;
 • * Ps 89:39;
 • 45 i-ai scurtat zilele tinereţii şi l-ai acoperit de ruşine. (Oprire)
 • 46 Până* când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi** va arde mânia ca focul?
 • * Ps 79:5; ** Ps 78:63;
 • 47 Adu-ţi* aminte ce scurtă este viaţa mea şi pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului!
 • * Iov 7:7; Iov 10:9; Iov 14:1; Ps 39:5; Ps 119:84;
 • 48 Este vreun om care* să poată trăi şi să nu** vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din Locuinţa morţilor? (Oprire)
 • * Ps 49:9; ** Evr 11:5;
 • 49 Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care le-ai jurat* lui David în** credincioşia Ta?
 • * 2 Sam 7:15; Isa 55:3; ** Ps 54:5;
 • 50 Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-Ţi* aminte că port în sân ocara multor popoare;
 • * Ps 69:9; Ps 69:19;
 • 51 adu-Ţi aminte de ocările vrăjmaşilor Tăi, Doamne, de* ocările lor împotriva paşilor unsului Tău!
 • * Ps 74:22;
 • 52 Binecuvântat* să fie Domnul în veci! Amin! Amin!
 • * Ps 41:13;
  Psalmii, capitolul 89  
Versetul zilei
tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
Isaia 55:11
Pune-l pe pagina ta