Romani  


Capitolul 4
 • 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam*?
 • * Isa 51:2; Mat 3:9; Ioan 8:33; Ioan 8:39; 2 Cor 11:22;
 • 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit* prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
 • * Rom 3:20; Rom 3:27; Rom 3:28;
 • 3 Căci ce zice Scriptura? „Avraam* a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”
 • * Gen 15:6; Gal 3:6; Iac 2:23;
 • 4 Însă, celui* ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
 • * Rom 11:6;
 • 5 pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit*, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.
 • * Ios 24:2;
 • 6 Tot astfel şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.
 • 7 „Ferice*”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
 • * Ps 32:1; Ps 32:2;
 • 8 Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!”
 • 9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 10 Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
 • 11 Apoi, a* primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să** fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta
 • * Gen 17:10; ** Luca 19:9; Rom 4:12; Rom 4:16; Gal 3:7;
 • 12 şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur.
 • Moştenirea vine prin credinţă
 • 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni* lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.
 • * Gen 17:4; Gal 3:29;
 • 14 Căci*, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică şi făgăduinţa este nimicită,
 • * Gal 3:18;
 • 15 pentru că Legea* aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.
 • * Rom 3:20; Rom 5:13; Rom 5:20; Rom 7:8; Rom 7:10; Rom 7:11; 1 Cor 15:56; 2 Cor 3:7; 2 Cor 3:9; Gal 3:10; Gal 3:19; 1 Ioan 3:4;
 • 16 De aceea, moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har*, şi pentru ca** făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
 • * Rom 3:24; ** Gal 3:22; Isa 51:2; Rom 9:8;
 • 17 după cum este scris: „Te-am* rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care** înviază morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi.
 • * Gen 17:5; ** Rom 8:11; Efes 2:1; Efes 2:5; Rom 9:26; 1 Cor 1:28; 1 Pet 2:10;
 • 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa* va fi sămânţa ta.”
 • * Gen 15:5;
 • 19 Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a* uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
 • * Gen 17:17; Gen 18:11; Evr 11:11; Evr 11:12;
 • 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
 • 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate* să şi împlinească.
 • * Ps 115:3; Luca 1:37; Luca 1:45; Evr 11:19;
 • 22 De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 23 Dar nu* numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”,
 • * Rom 15:4; 1 Cor 10:6; 1 Cor 10:11;
 • 24 ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel* ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
 • * Fapte 2:24; Fapte 13:30;
 • 25 care* a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat** din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.
 • * Isa 53:5; Isa 53:6; Rom 3:25; Rom 5:6; Rom 8:32; 2 Cor 5:21; Gal 1:4; Evr 9:28; 1 Pet 2:24; 1 Pet 3:18; ** 1 Cor 15:17; 1 Pet 1:21;
  Romani, capitolul 4