Romani  


Capitolul 8
 • Creştinul trăieşte după Duh
 • 1 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • * Rom 8:4; Gal 5:16; Gal 5:25;
 • 2 În adevăr, legea* Duhului** de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
 • * Ioan 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 2:19; Gal 5:1; ** 1 Cor 15:45; 2 Cor 3:6; Rom 7:24; Rom 7:25;
 • 3 Căci – lucru* cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească1 o făcea fără putere – Dumnezeu** a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
 • * Fapte 13:39; Rom 3:20; Evr 7:18; Evr 7:19; Evr 10:1; Evr 10:2; Evr 10:10; Evr 10:14; ** 2 Cor 5:21; Gal 3:13;
 • 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care* trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • * Rom 8:1;
 • 5 În adevăr, cei ce* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei** ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
 • * Ioan 3:6; 1 Cor 2:14; ** Gal 5:22; Gal 5:25;
 • 6 Şi umblarea* după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
 • * Rom 6:21; Rom 8:13; Gal 6:8;
 • 7 Fiindcă umblarea* după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici** nu poate să se supună.
 • * Iac 4:4; ** 1 Cor 2:14;
 • 8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.
 • 9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul* lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul** lui Hristos, nu este al Lui.
 • * 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; ** Ioan 3:34; Gal 4:6; Fil 1:19; 1 Pet 1:11;
 • 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.
 • 11 Şi dacă Duhul Celui* ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel** ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
 • * Fapte 2:24; ** Rom 6:4; Rom 6:5; 1 Cor 6:14; 2 Cor 4:14; Efes 2:5;
 • Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii
 • 12 Aşadar*, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
 • * Rom 6:7; Rom 6:14;
 • 13 Dacă trăiţi* după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară** faptele trupului, veţi trăi.
 • * Rom 8:6; Gal 6:8; ** Efes 4:22; Col 3:5;
 • 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
 • * Gal 5:18;
 • 15 Şi voi n-aţi* primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică**, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava††!”, adică „Tată!”
 • * 1 Cor 2:12; Evr 2:15; ** 2 Tim 1:7; 1 Ioan 4:18; Isa 56:6; Gal 4:5; Gal 4:6; †† Marc 14:36;
 • 16 Însuşi* Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 1:22; 2 Cor 5:5; Efes 1:13; Efes 4:30;
 • 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.
 • * Fapte 26:18; Gal 4:7; ** Fapte 14:22; Fil 1:29; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12;
 • 18 Eu socotesc că suferinţele* din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
 • * 2 Cor 4:17; 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7; 1 Pet 4:13;
 • 19 De asemenea, şi firea* aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea** fiilor lui Dumnezeu.
 • * 2 Pet 3:13; ** 1 Ioan 3:2; Gen 3:19;
 • 20 Căci firea* a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă
 • * Rom 8:22;
 • 21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
 • 22 Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii.
 • * Ier 12:11;
 • 23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului†† nostru.
 • * 2 Cor 5:5; Efes 1:14; ** 2 Cor 5:2; 2 Cor 5:4; Luca 20:36; †† Luca 21:28; Efes 4:30;
 • 24 Căci în nădejdea* aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
 • * 2 Cor 5:7; Evr 11:1;
 • 25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
 • 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu* ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi** Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
 • * Mat 20:22; Iac 4:3; ** Zah 12:10; Efes 6:18;
 • 27 Şi Cel* ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după** voia lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 28:9; Ps 7:9; Prov 17:3; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Fapte 1:24; 1 Tes 2:4; Apoc 2:23; ** 1 Ioan 5:14;
 • Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu
 • 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce* sunt chemaţi după planul Său.
 • * Rom 9:11; Rom 9:23; Rom 9:24; 2 Tim 1:9;
 • 29 Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai* dinainte, i-a şi hotărât mai** dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca†† El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi.
 • * Exod 33:12; Exod 33:17; Ps 1:6; Ier 1:5; Mat 7:23; Rom 11:2; 2 Tim 2:19; 1 Pet 1:2; ** Efes 1:5; Efes 1:11; Ioan 17:22; 2 Cor 3:18; Fil 3:21; 1 Ioan 3:2; †† Col 1:15; Col 1:18; Evr 1:6; Apoc 1:5;
 • 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat*, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi**, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
 • * Rom 1:6; Rom 9:24; Efes 4:4; Evr 9:15; 1 Pet 2:9; ** 1 Cor 6:11; Ioan 17:22; Efes 2:6;
 • 31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
 • 32 El*, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a** dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
 • * Rom 5:6; Rom 5:10; ** Rom 4:25;
 • 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
 • * Isa 50:8; Isa 50:9; Apoc 12:10; Apoc 12:11;
 • 34 Cine-i* va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă** la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
 • * Iov 34:29; ** Marc 16:19; Col 3:1; Evr 1:3; Evr 8:1; Evr 12:2; 1 Pet 3:22; Evr 7:25; Evr 9:24; 1 Ioan 2:1;
 • 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?
 • 36 După cum este scris: „Din* pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
 • * Ps 44:22; 1 Cor 15:30; 1 Cor 15:31; 2 Cor 4:11;
 • 37 Totuşi* în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
 • * 1 Cor 15:57; 2 Cor 2:14; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4; 1 Ioan 5:5; Apoc 12:11;
 • 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile*, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
 • * Efes 1:21; Efes 6:12; Col 1:16; Col 2:15; 1 Pet 3:22;
 • 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură2 nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
 • 1. Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e firea pământească.
 • 2. Sau: zidire.
  Romani, capitolul 8