Zaharia  


Capitolul 9
 • Neamurile biruite. Ierusalimul izbăvit
 • 1 Iată prorocia*, cuvântul Domnului, despre ţara Hadrac; şi va începe din Damasc**. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel.
 • * Ier 23:33; ** Amos 1:3; 2 Cron 20:12; Ps 145:15;
 • 2 El se opreşte şi peste Hamat*, care se mărgineşte cu Damascul, peste Tir** şi Sidon, cu toată înţelepciunea lor††.
 • * Ier 49:23; ** Isa 23:1; Amos 1:9; 1 Imp 17:9; Ezec 28:21; Obad 1:20; †† Ezec 28:3;
 • 3 Tirul şi-a zidit o întăritură; a îngrămădit* argint ca pulberea şi aur ca noroiul de pe uliţe.
 • * Iov 27:16; Ezec 28:4; Ezec 28:5;
 • 4 Iată că Domnul* va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea** în mare şi el însuşi va fi ars cu foc.
 • * Isa 23:1; ** Ezec 26:17;
 • 5 Ascalonul* va vedea lucrul acesta şi se va teme; Gaza, de asemenea, şi o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de ruşine; va pieri împăratul din Gaza, şi Ascalonul nu va mai fi locuit.
 • * Ier 47:1; Ier 47:5; Tef 2:4;
 • 6 „Străinul se va aşeza în Asdod* şi voi frânge mândria filistenilor.
 • * Amos 1:8;
 • 7 Îi voi scoate sângele din gură şi urâciunile idoleşti dintre dinţi, ca să fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul nostru şi să fie ca o căpetenie din Iuda, şi Ecronul, ca iebusiţii.
 • 8 Voi tăbărî* în jurul Casei Mele, ca s-o apăr împotriva unei oştiri, împotriva celor ce se duc şi vin, şi** nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit cu ochii Mei.
 • * Ps 34:7; Zah 2:5; ** Isa 60:18; Ezec 28:24; Exod 3:7;
 • 9 Saltă* de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată** că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.
 • * Isa 62:11; Zah 2:10; Mat 21:5; Ioan 12:15; ** Ier 23:5; Ier 30:9; Luca 19:38; Ioan 1:49;
 • 10 Voi nimici* carele de război din Efraim şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea** şi va stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la râu până la marginile pământului.
 • * Osea 1:7; Osea 2:18; Mica 5:10; Hag 2:22; ** Efes 2:14; Efes 2:17; Ps 72:8;
 • 11 Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinşii* tăi de război din groapa în care nu este apă.
 • * Isa 42:7; Isa 51:14; Isa 61:1;
 • 12 Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de* război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit**!
 • * Isa 49:9; ** Isa 61:7;
 • 13 Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc şi iau pe Efraim ca săgeată şi voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!”
 • 14 Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, şi săgeata Lui* va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta vijelia** de la miazăzi.
 • * Ps 18:14; Ps 77:17; Ps 144:6; ** Isa 21:1;
 • 15 Domnul oştirilor îi va ocroti şi vor mânca şi vor zdrobi pietrele de praştie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca şi colţurile* altarului.
 • * Lev 4:18; Lev 4:25; Deut 12:27;
 • 16 Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său, căci ei sunt pietrele* cununii împărăteşti, care vor străluci** în ţara Sa!
 • * Isa 62:3; Mal 3:17; ** Isa 11:12;
 • 17 O! Cât* sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoşi! Grâul** va veseli pe tineri şi mustul, pe fete.
 • * Ps 31:19; ** Ioel 3:18; Amos 9:14;
  Zaharia, capitolul 9