Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 3
 • Familia lui David
 • 1 Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron: Întâiul născut: Amnon*, cu Ahinoam din Izreel**; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel;
 • * 2 Sam 3:2; ** Ios 15:56;
 • 2 al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei;
 • 3 al cincilea: Şefatia, cu Abital; al şaselea: Itream cu nevastă-sa Egla*.
 • * 2 Sam 3:5;
 • 4 Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit* acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim** a domnit treizeci şi trei de ani.
 • * 2 Sam 2:11; ** 2 Sam 5:5;
 • 5 Iată cei ce i s-au născut* la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon**, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
 • * 2 Sam 5:14; 1 Cron 14:4; ** 2 Sam 12:24;
 • 6 Ibhar, Elişama, Elifelet,
 • 7 Noga, Nefeg, Iafia,
 • 8 Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă*.
 • * 2 Sam 5:14-16; 2 Sam 5:9;
 • 9 Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar* era sora lor.
 • * 2 Sam 13:1;
 • Urmaşii lui Solomon
 • 10 Fiul lui Solomon: Roboam*. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
 • * 1 Imp 11:43; 1 Imp 15:6;
 • 11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
 • 12 Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
 • 13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
 • 14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
 • 15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
 • 16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
 • 17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
 • 18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
 • 19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor,
 • 20 şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
 • 21 Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
 • 22 Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş*, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
 • * Ezra 8:2;
 • 23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
 • 24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.
  1 Cronici, capitolul 3