Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 1
 • ISAIA
 • * Ier 25:4-6; Ier 25:36; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16; Apoc 15:3;
 • Necredinţa şi pedeapsa lui Israel
 • 1 Prorocia* lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda.
 • * Num 12:6;
 • 2 Ascultaţi*, ceruri, şi ia aminte, Pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii**, dar ei s-au răsculat împotriva Mea.
 • * Deut 32:1; Ier 2:12; Ier 6:19; Ier 22:29; Ezec 36:4; Mica 1:2; Mica 6:1; Mica 6:2; ** Isa 5:1; Isa 5:2;
 • 3 Boul* îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu** Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.”
 • * Ier 8:7; ** Ier 9:3; Ier 9:6; Isa 5:12;
 • 4 Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă* de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele…
 • * Isa 57:3; Isa 57:4; Mat 3:7;
 • 5 Ce* pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte!
 • * Isa 9:13; Ier 2:30; Ier 5:3;
 • 6 Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse*, nelegate şi nealinate cu untdelemn:
 • * Ier 8:22;
 • 7 ţara* vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc, ca nişte sălbatici.
 • * Deut 28:51; Deut 28:52;
 • 8 Şi fiica Sionului a rămas ca* o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca** o cetate împresurată.
 • * Iov 27:18; Plang 2:6; ** Ier 4:17;
 • 9 De* nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma** şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
 • * Plang 3:22; Rom 9:29; ** Gen 19:24;
 • Nu jertfe şi sărbători
 • 10 Ascultaţi Cuvântul Domnului, căpetenii* ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!
 • * Deut 32:32; Ezec 16:46;
 • 11 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor* voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 50:8; Ps 50:9; Ps 51:16; Prov 15:8; Prov 21:27; Isa 66:3; Ier 6:20; Ier 7:21; Amos 5:21; Amos 5:22; Mica 6:7;
 • 12 Când veniţi să* vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?
 • * Exod 23:17; Exod 34:23;
 • 13 Nu mai aduceţi daruri* de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare**, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
 • * Mat 15:9; ** Ioel 1:14; Ioel 2:15;
 • 14 Urăsc lunile* voastre cele noi şi praznicele** voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
 • * Num 28:11; ** Lev 23:2; Plang 2:6; Isa 43:24;
 • 15 Când* vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi şi, oricât** de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!”
 • * Iov 27:9; Ps 134:2; Prov 1:28; Isa 59:2; Ier 14:12; Mica 3:4; ** Ps 66:18; 1 Tim 2:8; Isa 59:3;
 • Îndemn la pocăinţă
 • 16 „Spălaţi-vă* deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi** să mai faceţi răul!
 • * Ier 4:14; ** Ps 34:14; Ps 37:27; Amos 5:15; Rom 12:9; 1 Pet 3:11;
 • 17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi* dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! –
 • * Ier 22:3; Ier 22:16; Mica 6:8; Zah 7:9; Zah 8:16;
 • 18 Veniţi totuşi să* ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face** albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.
 • * Isa 43:26; Mica 6:2; ** Ps 51:7; Apoc 7:14;
 • 19 De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării,
 • 20 dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci* gura Domnului a vorbit.”
 • * Num 23:19; Tit 1:2;
 • 21 Vai, cetatea* aceea credincioasă cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi!
 • * Ier 2:20; Ier 2:21;
 • 22 Argintul* tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă.
 • * Ier 6:28; Ier 6:30; Ezec 22:18; Ezec 22:19;
 • 23 Mai-marii* tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi** cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului†† nu-i fac dreptate şi pricina văduvei n-ajunge până la ei.
 • * Osea 9:15; ** Prov 29:24; Ier 22:17; Ezec 22:12; Osea 4:18; Mica 3:11; Mica 7:3; †† Ier 5:28; Zah 7:10;
 • 24 De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! Voi cere socoteală* potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei.
 • * Deut 28:63; Ezec 5:13;
 • 25 Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi* voi topi zgura cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.
 • * Ier 6:29; Ier 9:7; Mal 3:3;
 • 26 Voi face iarăşi pe judecătorii tăi ca* odinioară şi pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită** cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.”
 • * Ier 33:7; ** Zah 8:3;
 • 27 Sionul va fi mântuit prin judecată şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate.
 • 28 Dar pieirea* va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.
 • * Iov 31:3; Ps 1:6; Ps 5:6; Ps 73:27; Ps 92:9; Ps 104:35;
 • 29 Vă va fi ruşine de terebinţii* în care găseaţi plăcere şi** veţi roşi din pricina grădinilor în care vă desfătaţi,
 • * Isa 57:5; ** Isa 65:3; Isa 66:17;
 • 30 căci veţi fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă.
 • 31 Omul* tare va fi ca** un câlţ şi lucrarea lui ca o scânteie; amândoi vor arde împreună şi nimeni nu-i va stinge.
 • * Ezec 32:21; ** Isa 43:17;
Isaia, capitolul 1