S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 4
 • Slujbaşii cei mai înalţi ai lui Solomon
 • 1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.
 • 2 Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc,
 • 3 Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau logofeţi; Iosafat*, fiul lui Ahilud, era scriitor;
 • * 2 Sam 8:16; 2 Sam 20:24;
 • 4 Benaia*, fiul lui Iehoiada, era peste oştire; Ţadoc şi Abiatar** erau preoţi.
 • * 1 Imp 2:35; ** 1 Imp 2:27;
 • 5 Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare* peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaş** de stat, cirac al împăratului;
 • * 1 Imp 4:7; ** 2 Sam 8:18; 2 Sam 20:26; 2 Sam 15:37; 2 Sam 16:16; 1 Cron 27:33;
 • 6 Ahişar era mai-mare peste casa împăratului şi Adoniram*, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.
 • * 1 Imp 5:14;
 • Numele celor doisprezece îngrijitori
 • 7 Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului şi a casei lui, fiecare timp de o lună din an.
 • 8 Iată-le numele: Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim.
 • 9 Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Şemeş, la Elon şi la Bet-Hanan.
 • 10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco şi toată ţara Hefer.
 • 11 Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.
 • 12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac şi Meghido şi tot Bet-Şeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam.
 • 13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile* lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea şi ţinutul** Argob în Basan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi zăvoare de aramă.
 • * Num 32:41; ** Deut 3:4;
 • 14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.
 • 15 Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon.
 • 16 Baana, fiul lui Huşai, în Aşer şi la Bealot.
 • 17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.
 • 18 Şimei, fiul lui Ela, în Beniamin.
 • 19 Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul* lui Sihon, împăratul amoriţilor, şi al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.
 • * Deut 3:8;
 • Mărirea lui Solomon
 • 20 Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul* de pe ţărmul mării. Ei mâncau**, beau şi se veseleau.
 • * Gen 22:17; 1 Imp 3:8; Prov 14:28; ** Ps 72:3; Ps 72:7; Mica 4:4;
 • 21 Solomon* mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu** până în ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui.
 • * 2 Cron 9:26; Ps 72:8; ** Gen 15:18; Ios 1:4; Ps 68:29; Ps 72:10; Ps 72:11;
 • 22 În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină şi şaizeci de cori de altă făină,
 • 23 zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări îngrăşate.
 • 24 Stăpânea peste toată ţara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii* de dincoace de Râu. Şi avea pace** pretutindeni, de jur împrejur.
 • * Ps 72:11; ** 1 Cron 22:9;
 • 25 Iuda şi Israel, de la Dan* până la Beer-Şeba, au locuit** în linişte, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.
 • * Ier 23:6; ** Mica 4:4; Zah 3:10; Jud 20:1;
 • 26 Solomon* avea patruzeci de mii de iesle pentru caii** de la carele lui şi douăsprezece mii de călăreţi.
 • * 1 Imp 10:26; 2 Cron 1:14; 2 Cron 9:25; ** Deut 17:16;
 • 27 Îngrijitorii* îngrijeau de hrana împăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, şi nu lăsau să fie vreo lipsă.
 • * 1 Imp 4:7;
 • 28 Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.
 • Faima şi înţelepciunea lui Solomon
 • 29 Dumnezeu* a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării.
 • * 1 Imp 3:12;
 • 30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului* şi toată înţelepciunea** egiptenilor.
 • * Gen 25:6; ** Fapte 7:22;
 • 31 El era mai înţelept* decât** orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol, şi faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur.
 • * 1 Imp 3:12; ** 1 Cron 15:19; Ps 89:1; 1 Cron 2:6; 1 Cron 6:33; 1 Cron 15:19; Ps 88:1;
 • 32 A rostit* trei mii de pilde şi a alcătuit o mie cinci** cântări.
 • * Prov 1:1; Ecl 12:9; ** Cant 1:1;
 • 33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti.
 • 34 Veneau* oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.
 • * 1 Imp 10:1; 2 Cron 9:1; 2 Cron 9:23;
  1 Imparati, capitolul 4