Conferința "10 ani Resurse Creștine", Noiembrie 2015

Află mai multe
Versetul zilei
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
Romani 8:28
Pune-l pe pagina ta

  Faptele apostolilor  Capitolul 2
 • Coborârea Duhului Sfânt
 • 1 În Ziua* Cincizecimii, erau** toţi împreună în acelaşi loc.
 • * Lev 23:15; Deut 16:9; Fapte 20:16; ** Fapte 1:14;
 • 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei.
 • * Fapte 4:31;
 • 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
 • 4 Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească** în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • * Fapte 1:5; ** Marc 16:17; Fapte 10:46; Fapte 19:6; 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:20; 1 Cor 12:30; 1 Cor 13:1; 1 Cor 14:2;
 • 5 Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
 • 6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
 • 7 Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni*?
 • * Fapte 1:11;
 • 8 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
 • 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
 • 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
 • 11 cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
 • 12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
 • 13 Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
 • 14 Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
 • 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decât al treilea ceas din zi.
 • * 1 Tes 5:7;
 • 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
 • 17 ‘În* zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi** turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!
 • * Isa 44:3; Ezec 11:19; Ezec 36:27; Ioel 2:28; Ioel 2:29; Zah 12:10; Ioan 7:38; ** Fapte 10:45; Fapte 21:9;
 • 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi* vor proroci.
 • * Fapte 21:4; Fapte 21:9; Fapte 21:10; 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1;
 • 19 Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
 • * Ioel 2:30; Ioel 2:31;
 • 20 soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
 • * Mat 24:29; Marc 13:24; Luca 21:25;
 • 21 Atunci, oricine* va chema Numele Domnului va fi mântuit.’
 • * Rom 10:13;
 • Cuvântarea lui Petru
 • 22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin* minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,
 • * Ioan 3:2; Ioan 14:10; Ioan 14:11; Fapte 10:38; Evr 2:4;
 • 23 pe Omul acesta, dat* în mâinile** voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
 • * Mat 26:24; Luca 22:22; Luca 24:44; Fapte 3:18; Fapte 4:28; ** Fapte 5:30;
 • 24 Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
 • * Fapte 2:32; Fapte 3:15; Fapte 4:10; Fapte 10:40; Fapte 13:30; Fapte 13:34; Fapte 17:31; Rom 4:24; Rom 8:11; 1 Cor 6:14; 1 Cor 15:15; 2 Cor 4:14; Gal 1:1; Efes 1:20; Col 2:12; 1 Tes 1:10; Evr 13:20; 1 Pet 1:24;
 • 25 Căci David zice despre El:‘Eu aveam* totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
 • * Ps 16:8;
 • 26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,
 • 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
 • 28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’
 • 29 Cât despre* patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
 • * 1 Imp 2:10; Fapte 13:36;
 • 30 Fiindcă David era proroc şi* ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; Ps 132:11; Luca 1:32; Luca 1:69; Rom 1:3; 2 Tim 2:8;
 • 31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că* sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul lui nu va vedea putrezirea.
 • * Ps 16:10; Fapte 13:35;
 • 32 Dumnezeu a înviat pe* acest Isus, şi noi** toţi suntem martori ai Lui.
 • * Fapte 2:24; ** Fapte 1:8;
 • 33 Şi acum, odată ce S-a înălţat* prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit** de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
 • * Fapte 5:31; Fil 2:9; Evr 10:12; ** Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Ioan 16:13; Fapte 1:4; Fapte 10:45; Efes 4:8;
 • 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis* Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea
 • * Ps 110:1; Mat 22:44; 1 Cor 15:25; Efes 1:20; Evr 1:13;
 • 35 până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
 • 36 Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a* făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
 • * Fapte 5:31;
 • Cei dintâi creştini
 • 37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au* rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
 • * Zah 12:10; Luca 3:10; Fapte 9:6; Fapte 16:30;
 • 38 „Pocăiţi-vă*”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
 • * Luca 24:47; Fapte 3:19;
 • 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru* copiii voştri şi pentru** toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”
 • * Ioel 2:28; Fapte 3:25; ** Fapte 10:45; Fapte 11:15; Fapte 14:27; Fapte 15:3; Fapte 15:8; Fapte 15:14; Efes 2:13; Efes 2:17;
 • 40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
 • 41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
 • 42 Ei* stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
 • * Fapte 1:14; Fapte 2:46; Rom 12:12; Efes 6:18; Col 4:2; Evr 10:25;
 • 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe* minuni şi semne.
 • * Marc 16:17; Fapte 4:33; Fapte 5:12;
 • 44 Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau* toate de obşte.
 • * Fapte 4:32; Fapte 4:34;
 • 45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau* între toţi, după nevoile fiecăruia.
 • * Isa 58:7;
 • 46 Toţi* împreună erau nelipsiţi de la Templu în** fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
 • * Fapte 1:14; ** Luca 24:53; Fapte 5:42; Fapte 20:7;
 • 47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi* înaintea întregului norod. Şi Domnul** adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • * Luca 2:52; Fapte 4:33; Rom 14:18; ** Fapte 5:14; Fapte 11:24;
  Faptele apostolilor, capitolul 2