Faptele apostolilor  

Capitolul 2
 • Pogorârea Duhului Sfânt.
 • 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
 • Lev 23.15; Deut 16.9; Fapt 20.16; Fapt 1.14;
 • 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
 • Fapt 4.31;
 • 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
 • 4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • Fapt 1.5; Marc 16.17; Fapt 10.46; Fapt 19.6; 1Cor 12.10-30; 1Cor 13.1; 1Cor 14.2;
 • 5 Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
 • 6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
 • 7 Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
 • Fapt 1.11;
 • 8 Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
 • 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
 • 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
 • 11 cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
 • 12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
 • 13 Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
 • 14 Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
 • 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.
 • 1Tes 5.7;
 • 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
 • 17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
 • Isa 44.3; Ezec 11.19; Ezec 36.27; Ioel 2.28-29; Zah 12.10; Ioan 7.38; Fapt 10.45; Fapt 21.9;
 • 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
 • Fapt 21.4-10; 1Cor 12.10-28; 1Cor 14.1;
 • 19 Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
 • Ioel 2.30-31;
 • 20 soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
 • Mat 24.29; Marc 13.24; Luc 21.25;
 • 21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”
 • Rom 10.13;
 • Cuvântarea lui Petru.
 • 22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;
 • Ioan 3.2; Ioan 14.10-11; Fapt 10.38; Evr 2.4;
 • 23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
 • Mat 26.24; Luc 22.22; Luc 24.44; Fapt 3.18; Fapt 4.28; Fapt 5.30;
 • 24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
 • Fapt 2.32; Fapt 3.15; Fapt 4.10; Fapt 10.40; Fapt 13.30-34; Fapt 17.31; Rom 4.24; Rom 8.11; 1Cor 6.14; 1Cor 15.15; 2Cor 4.14; Gal 1.1; Efes 1.20; Col 2.12; 1Tes 1.10; Evr 13.20; 1Pet 1.24;
 • 25 Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
 • Ps 16.8;
 • 26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde:
 • 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.
 • 28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”
 • 29 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
 • 1Imp 2.10; Fapt 13.36;
 • 30 Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
 • 2Sam 7.12-13; Ps 132.11; Luc 1.32-69; Rom 1.3; 2Tim 2.8;
 • 31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
 • Ps 16.10; Fapt 13.35;
 • 32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
 • Fapt 2.24; Fapt 1.8;
 • 33 Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
 • Fapt 5.31; Filip 2.9; Evr 10.12; Ioa 14.26; Ioa 15.26; Ioa 16.7-13; Fapt 1.4; Fapt 10.45; Efes 4.8;
 • 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
 • Ps 110.1; Mat 22.44; 1Cor 15.25; Efes 1.20; Evr 1.13;
 • 35 până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
 • 36 Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
 • Fapt 5.31;
 • Cei dintâi creştini.
 • 37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
 • Zah 12.10; Luc 3.10; Fapt 9.6; Fapt 16.30;
 • 38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
 • Luc 24.47; Fapt 3.19;
 • 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
 • Ioel 2.28; Fapt 3.25; Fapt 10.45; Fapt 11.15; Fapt 18; Fapt 14.27; Fapt 15.3-14; Efes 2.13-17;
 • 40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
 • 41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
 • 42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
 • Fapt 1.14; Fapt 2.46; Rom 12.12; Efes 6.18; Col 4.2; Evr 10.25;
 • 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
 • Marc 16.17; Fapt 4.33; Fapt 5.12;
 • 44 Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
 • Fapt 4.32-34;
 • 45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
 • Isa 58.7;
 • 46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
 • Fapt 1.14; Luc 24.53; Fapt 5.42; Fapt 20.7;
 • 47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • Luc 2.52; Fapt 4.33; Rom 14.18; Fapt 5.14; Fapt 11.24;
  Faptele apostolilor, capitolul 2