Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Faptele apostolilor  Capitolul 24
 • Pavel la Cezareea
 • 1 După cinci* zile, a venit marele preot** Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel.
 • * Fapte 21:27; ** Fapte 23:2; Fapte 23:30; Fapte 23:35; Fapte 25:2;
 • 2 Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare şi neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale.
 • 3 Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea şi în tot locul.
 • 4 Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte.
 • 5 Am* găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor
 • * Luca 23:2; Fapte 6:13; Fapte 16:20; Fapte 17:6; Fapte 21:28; 1 Pet 2:12; 1 Pet 2:15;
 • 6 şi* a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm** după Legea noastră,
 • * Fapte 21:28; ** Ioan 18:31;
 • 7 dar* a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre, cu mare silă,
 • * Fapte 21:33;
 • 8 şi a poruncit* pârâşilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.”
 • * Fapte 28:30;
 • 9 Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au spus că aşa stau lucrurile.
 • Apărarea lui Pavel
 • 10 După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea.
 • 11 Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te poţi încredinţa de lucrul acesta – de când m-am suit să* mă închin la Ierusalim.
 • * Fapte 21:26; Fapte 24:17;
 • 12 Nu* m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod.
 • * Fapte 25:8; Fapte 28:17;
 • 13 Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum.
 • 14 Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului* părinţilor mei după Calea** pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Proroci
 • * Amos 8:14; Fapte 9:2; ** 2 Tim 1:3; Fapte 26:22; Fapte 28:23;
 • 15 şi am* în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că** va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.
 • * Fapte 23:6; Fapte 26:6; Fapte 26:7; Fapte 28:20; ** Dan 12:2; Ioan 5:28; Ioan 5:29;
 • 16 De aceea mă* silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
 • * Fapte 23:1;
 • 17 După o lipsă de mai mulţi ani, am* venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu.
 • * Fapte 11:29; Fapte 11:30; Fapte 20:16; Rom 15:25; 2 Cor 8:4; Gal 2:10;
 • 18 Tocmai atunci* nişte iudei din Asia m-au găsit curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă.
 • * Fapte 21:26; Fapte 21:27; Fapte 26:21;
 • 19 Ei înşişi* ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea.
 • * Fapte 23:30; Fapte 25:16;
 • 20 Sau să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului,
 • 21 afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru* învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.’”
 • * Fapte 23:6; Fapte 28:20;
 • 22 Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul* Lisias.”
 • * Fapte 24:7;
 • 23 Şi a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe* nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.
 • * Fapte 27:3; Fapte 28:16;
 • Pavel stă de vorbă cu Felix
 • 24 După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus.
 • 25 Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.”
 • 26 Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i* dea bani, de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.
 • * Exod 23:8;
 • Pavel înaintea lui Festus
 • 27 Doi ani au trecut astfel; şi în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut* să facă pe placul iudeilor şi a lăsat pe Pavel în temniţă.
 • * Exod 23:2; Fapte 12:3; Fapte 25:9; Fapte 25:14;
  Faptele apostolilor, capitolul 24