S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 10
 • Urmaşii lui Iafet
 • 1 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au* născut fii.
 • * Gen 9:1; Gen 9:7; Gen 9:19;
 • 2 Fiii* lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
 • * 1 Cron 1:5;
 • 3 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
 • 4 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
 • 5 De la ei se trag popoarele din ţările* neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.
 • * Ps 72:10; Ier 2:10; Ier 25:22; Tef 2:11;
 • Urmaşii lui Ham
 • 6 Fiii* lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 • * 1 Cron 1:8;
 • 7 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
 • 8 Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.
 • 9 El a fost un viteaz vânător* înaintea** Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.”
 • * Ier 16:16; Mica 7:2; ** Gen 6:11;
 • 10 El a domnit la început* peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
 • * Mica 5:6;
 • 11 Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
 • 12 şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.
 • 13 Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi,
 • 14 patrusimi, casluhimi (din care* au ieşit filistenii) şi pe caftorimi.
 • * 1 Cron 1:12;
 • 15 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
 • 16 şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,
 • 17 pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,
 • 18 pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.
 • 19 Hotarele* canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.
 • * Gen 13:12; Gen 13:14; Gen 13:15; Gen 13:17; Gen 15:18-21; Gen 15:11; Gen 15:9; Num 34:2-12; Num 34:11; Num 34:9; Ios 12:7; Ios 12:8;
 • 20 Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
 • Urmaşii lui Sem
 • 21 Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.
 • 22 Fiii lui Sem* au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.
 • * 1 Cron 1:17;
 • 23 Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
 • 24 Arpacşad a născut pe Şelah, şi Şelah a născut pe Eber.
 • 25 Lui Eber* i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg1, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
 • * 1 Cron 1:19;
 • 26 Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,
 • 27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
 • 28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
 • 29 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
 • 30 Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.
 • 31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
 • 32 Acestea* sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei** au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.
 • * Gen 10:1; ** Gen 9:19;
 • 1. Adică: Împărţire.
  Geneza, capitolul 10