Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Ioan  Capitolul 6
 • Înmulţirea pâinilor
 • 1 După aceea*, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.
 • * Mat 14:13; Marc 6:35; Luca 9:10; Luca 9:12;
 • 2 O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
 • 3 Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.
 • 4 Paştele, praznicul iudeilor, erau* aproape.
 • * Lev 23:5; Lev 23:7; Deut 16:1; Ioan 2:13; Ioan 5:1;
 • 5 Isus* Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?”
 • * Mat 14:14; Marc 6:35; Luca 9:12;
 • 6 Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.
 • 7 Filip i-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu* două sute de lei1 n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
 • * Num 11:21; Num 11:22;
 • 8 Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
 • 9 „Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar* ce sunt acestea la atâţia?”
 • * 2 Imp 4:43;
 • 10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
 • 11 Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
 • 12 După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”
 • 13 Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.
 • 14 Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul* cel aşteptat în lume.”
 • * Gen 49:10; Deut 18:15; Deut 18:18; Mat 11:3; Ioan 1:21; Ioan 4:19; Ioan 4:25; Ioan 7:40;
 • 15 Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.
 • Isus umblă pe mare
 • 16 Când* s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.
 • * Mat 14:23; Marc 6:47;
 • 17 S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.
 • 18 Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.
 • 19 După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.
 • 20 Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!”
 • 21 Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.
 • Pâinea vieţii
 • 22 Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.
 • 23 A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.
 • 24 Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum să caute pe Isus.
 • 25 Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”
 • 26 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.
 • 27 Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru* mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe** El L-a însemnat cu pecetea Lui.”
 • * Ioan 6:51; Ioan 4:14; ** Mat 3:17; Mat 17:5; Marc 1:11; Marc 9:7; Luca 3:22; Luca 9:35; Ioan 1:33; Ioan 5:37; Ioan 8:18; Fapte 2:22; 2 Pet 1:17;
 • 28 Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”
 • 29 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta*: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”
 • * 1 Ioan 3:23;
 • 30 „Ce* semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?
 • * Mat 12:38; Mat 16:1; Marc 8:11; 1 Cor 1:22;
 • 31 Părinţii* noştri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine** din cer.’”
 • * Exod 16:15; Num 11:7; Neem 9:15; 1 Cor 10:3; ** Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 32 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer,
 • 33 căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”
 • 34 „Doamne*”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.”
 • * Ioan 4:5;
 • 35 Isus le-a zis: „Eu* sunt Pâinea vieţii. Cine** vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
 • * Ioan 6:48; Ioan 6:58; ** Ioan 4:14; Ioan 7:37;
 • 36 Dar* v-am spus că M-aţi şi văzut şi tot nu credeţi.
 • * Ioan 6:26; Ioan 6:64;
 • 37 Tot* ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe** cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,
 • * Ioan 6:45; ** Mat 24:24; Ioan 10:28; Ioan 10:29; 2 Tim 2:19; 1 Ioan 2:19;
 • 38 căci M-am coborât din cer ca să fac nu* voia Mea, ci** voia Celui ce M-a trimis.
 • * Mat 26:39; Ioan 5:30; ** Ioan 4:34;
 • 39 Şi voia Celui ce M-a trimis este să* nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
 • * Ioan 10:28; Ioan 17:12; Ioan 18:9;
 • 40 Voia Tatălui meu este ca* oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
 • * Ioan 6:27; Ioan 6:47; Ioan 6:54; Ioan 3:15; Ioan 3:16; Ioan 4:14;
 • 41 Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.”
 • 42 Şi ziceau: „Oare* nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am coborât din cer’?”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Luca 4:22;
 • 43 Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi.
 • 44 Nimeni* nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 • * Cant 1:4; Ioan 6:65;
 • 45 În* proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.’ Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine.
 • * Ier 31:34; Mica 4:2; Evr 8:10; Evr 10:16; Ioan 6:37;
 • 46 Nu* că cineva a văzut pe Tatăl, afară de** Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.
 • * Ioan 1:18; Ioan 5:37; ** Mat 11:27; Luca 10:22; Ioan 1:18; Ioan 7:29; Ioan 8:19;
 • 47 Adevărat, adevărat vă spun că cine* crede în Mine are viaţa veşnică.
 • * Ioan 3:16; Ioan 3:18; Ioan 3:36; Ioan 6:40;
 • 48 Eu* sunt Pâinea vieţii.
 • * Ioan 6:33; Ioan 6:35;
 • 49 Părinţii* voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.
 • * Ioan 6:31;
 • 50 Pâinea* care se coboară din cer este de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.
 • * Ioan 6:51; Ioan 6:58;
 • 51 Eu sunt Pâinea* vie, care** s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”
 • * Evr 10:5; Evr 10:10; ** Ioan 3:13;
 • 52 La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau* între ei şi ziceau: „Cum** poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”
 • * Ioan 7:43; Ioan 9:16; Ioan 10:19; ** Ioan 3:9;
 • 53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi* trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
 • * Mat 26:26; Mat 26:28;
 • 54 Cine* mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 • * Ioan 6:27; Ioan 6:40; Ioan 6:63; Ioan 4:14;
 • 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
 • 56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne* în Mine, şi Eu rămân în el.
 • * 1 Ioan 3:24; 1 Ioan 4:15; 1 Ioan 4:16;
 • 57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
 • 58 Astfel* este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”
 • * Ioan 6:49; Ioan 6:50; Ioan 6:51;
 • 59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
 • Unii ucenici Îl părăsesc. Mărturisirea lui Petru
 • 60 Mulţi* din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
 • * Mat 11:6; Ioan 6:66;
 • 61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
 • 62 Dar* dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
 • * Marc 16:19; Ioan 3:13; Fapte 1:9; Efes 4:8;
 • 63 Duhul* este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
 • * 2 Cor 3:6;
 • 64 Dar sunt* unii din voi care nu cred.” Căci Isus** ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.
 • * Ioan 6:36; ** Ioan 2:24; Ioan 2:25; Ioan 13:11;
 • 65 Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am* spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
 • * Ioan 6:44; Ioan 6:45;
 • 66 Din* clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.
 • * Ioan 6:60;
 • 67 Atunci, Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”
 • 68 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele* vieţii veşnice.
 • * Fapte 5:20;
 • 69 Şi* noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”
 • * Mat 16:16; Marc 8:29; Luca 9:20; Ioan 1:49; Ioan 11:27;
 • 70 Isus le-a răspuns: „Nu* v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Şi totuşi unul** din voi este un drac.”
 • * Luca 6:13; ** Ioan 13:27;
 • 71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.
 • 1. Greceşte: dinari.
  Ioan, capitolul 6