Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Luca  Capitolul 16
 • Pilda ispravnicului necredincios
 • 1 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea.
 • 2 El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’
 • 3 Ispravnicul şi-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine.
 • 4 Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’
 • 5 A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: ‘Cât eşti dator stăpânului meu?’
 • 6 ‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.’
 • 7 Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât eşti dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.’
 • 8 Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii* luminii.
 • * Ioan 12:36; Efes 5:8; 1 Tes 5:5;
 • 9 Şi Eu vă zic: Faceţi-vă* prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.
 • * Dan 4:27; Mat 6:19; Mat 19:21; Luca 11:41; 1 Tim 6:17; 1 Tim 6:18; 1 Tim 6:19;
 • 10 Cine* este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
 • * Mat 25:21; Luca 19:17;
 • 11 Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile1 nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?
 • 12 Şi dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?
 • 13 Nicio* slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”
 • * Mat 6:24;
 • Mustrări făcute fariseilor
 • 14 Fariseii, care* erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.
 • * Mat 23:14;
 • 15 Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi* neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu** vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
 • * Luca 10:29; ** Ps 7:9; 1 Sam 16:7;
 • 16 Legea* şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
 • * Mat 4:17; Mat 11:12; Mat 11:13; Luca 7:29;
 • 17 Este* mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.
 • * Ps 102:26; Ps 102:27; Isa 40:8; Isa 51:6; Mat 5:18; 1 Pet 1:25;
 • 18 Oricine* îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.”
 • * Mat 5:32; Mat 19:9; Marc 10:11; 1 Cor 7:10; 1 Cor 7:11;
 • Pilda bogatului nemilostiv
 • 19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
 • 20 La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube.
 • 21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
 • 22 Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat.
 • 23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
 • 24 şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească* limba, căci grozav sunt** chinuit în văpaia aceasta.’
 • * Zah 14:12; ** Isa 66:24; Marc 9:44;
 • 25 ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi* aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
 • * Iov 21:13; Luca 6:24;
 • 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’
 • 27 Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu,
 • 28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’
 • 29 Avraam a răspuns: ‘Au* pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.’
 • * Isa 8:20; Isa 34:16; Ioan 5:39; Ioan 5:45; Fapte 15:21; Fapte 17:11;
 • 30 ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’
 • 31 Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar* dacă ar învia cineva din morţi.’”
 • * Ioan 12:10; Ioan 12:11;
 • 1. Greceşte: Mamona.
  Luca, capitolul 16