Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Luca  Capitolul 24
 • Învierea lui Isus
 • 1 În ziua întâi* a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus** miresmele pe care le pregătiseră.
 • * Mat 28:1; Marc 16:1; Ioan 20:1; ** Luca 23:56;
 • 2 Au* găsit piatra răsturnată de pe mormânt,
 • * Mat 28:2; Marc 16:4;
 • 3 au intrat* înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus.
 • * Marc 16:5; Luca 24:23;
 • 4 Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată* că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare.
 • * Ioan 20:12; Fapte 1:10;
 • 5 Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?
 • 6 Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă* aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea,
 • * Mat 16:21; Mat 17:23; Marc 8:31; Marc 9:31; Luca 9:22;
 • 7 când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a treia zi să învieze.”
 • 8 Şi ele şi-au* adus aminte de cuvintele lui Isus.
 • * Ioan 2:22;
 • Petru se duce la mormânt
 • 9 La* întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.
 • * Mat 28:8; Marc 16:10;
 • 10 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana*, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele.
 • * Luca 8:3;
 • 11 Cuvintele acestea li* se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.
 • * Marc 16:11; Luca 24:25;
 • 12 Dar* Petru s-a sculat şi a dat fuga la mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâşiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.
 • * Ioan 20:3; Ioan 20:6;
 • Isus Se arată la doi ucenici
 • 13 În aceeaşi zi, iată, doi* ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim,
 • * Marc 16:12;
 • 14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.
 • 15 Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus* S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.
 • * Mat 18:20; Luca 24:36;
 • 16 Dar ochii* lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
 • * Ioan 20:14; Ioan 21:4;
 • 17 El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.
 • 18 Drept răspuns, unul din ei, numit* Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici, în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”
 • * Ioan 19:25;
 • 19 „Ce?” le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care* era un proroc puternic** în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
 • * Mat 21:11; Luca 7:16; Ioan 3:2; Ioan 4:19; Ioan 6:14; Fapte 2:22; ** Fapte 7:22;
 • 20 Cum* preoţii cei mai de seamă şi mai-marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?
 • * Luca 23:1; Fapte 13:27; Fapte 13:28;
 • 21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela* care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
 • * Luca 1:68; Luca 2:38; Fapte 1:6;
 • 22 Ba încă nişte* femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,
 • * Mat 28:8; Marc 16:10; Luca 24:9; Luca 24:10; Ioan 20:18;
 • 23 nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu.
 • 24 Unii din cei ce erau cu noi s-au* dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”
 • * Luca 24:12;
 • 25 Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
 • 26 Nu* trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
 • * Luca 24:46; Fapte 17:3; 1 Pet 1:11;
 • 27 Şi* a început de la Moise** şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
 • * Luca 24:45; ** Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Num 21:9; Deut 18:15; Ps 16:9; Ps 16:10; Ps 132:11; Isa 7:14; Isa 9:6; Isa 40:10; Isa 40:11; Isa 50:6; Ier 23:5; Ier 33:14; Ier 33:15; Ezec 34:23; Ezec 37:25; Dan 9:24; Mica 7:20; Mal 3:1; Mal 4:2;
 • 28 Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El* S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
 • * Gen 32:26; Gen 42:7; Marc 6:48;
 • 29 Dar ei* au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.
 • * Gen 19:3; Fapte 16:15;
 • 30 Pe când şedea la masă cu ei, a* luat pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.
 • * Mat 14:19;
 • 31 Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
 • 32 Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
 • 33 S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei adunaţi la un loc
 • 34 şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon*.”
 • * 1 Cor 15:5;
 • 35 Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
 • Isus Se arată celor unsprezece şi celorlalţi
 • 36 Pe* când vorbeau ei astfel, Însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
 • * Marc 16:14; Ioan 20:19; 1 Cor 15:5;
 • 37 Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh*.
 • * Marc 6:49;
 • 38 Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?
 • 39 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă* şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”
 • * Ioan 20:20; Ioan 20:27;
 • 40 (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.)
 • 41 Fiindcă ei, de* bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?”
 • * Gen 45:26; Ioan 21:5;
 • 42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere.
 • 43 El* le-a luat şi a mâncat înaintea lor.
 • * Fapte 10:41;
 • 44 Apoi, le-a zis: „Iată* ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
 • * Mat 16:21; Mat 17:22; Mat 20:18; Marc 8:31; Luca 9:22; Luca 18:31; Luca 24:6;
 • 45 Atunci le-a* deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
 • * Fapte 16:14;
 • 46 Şi le-a zis: „Aşa* este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.
 • * Luca 24:26; Isa 50:6; Isa 53:2; Fapte 17:3;
 • 47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor*, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea** păcatelor, începând din Ierusalim.
 • * Dan 9:24; 1 Ioan 2:12; ** Fapte 12:3; Ps 22:27; Isa 48:6; Isa 48:22; Ier 31:34; Osea 2:23; Mica 4:2; Mal 1:11;
 • 48 Voi* sunteţi martori ai acestor lucruri.
 • * Ioan 15:27; Fapte 1:8; Fapte 1:22; Fapte 2:32; Fapte 3:15;
 • 49 Şi iată* că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”
 • * Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Fapte 1:4; Fapte 2:1;
 • Înălţarea
 • 50 El i-a dus până* spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.
 • * Fapte 1:12;
 • 51 Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.
 • 52 După ce* I s-au închinat, ei** s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie.
 • * 2 Imp 2:11; Marc 16:19; Ioan 20:17; Fapte 1:9; Efes 4:8; ** Mat 9:17;
 • 53 Şi tot timpul stăteau în Templu* şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.
 • * Fapte 2:46; Fapte 5:42;
  Luca, capitolul 24