Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 12
 • Spicele şi ziua Sabatului
 • 1 În vremea aceea, Isus trecea* prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce.
 • * Deut 23:25; Marc 2:23; Luca 6:1;
 • 2 Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.”
 • 3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce* a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
 • * 1 Sam 21:6;
 • 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile* pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci** numai preoţilor?
 • * Exod 25:30; Lev 24:5; ** Exod 29:32; Exod 29:33; Lev 8:31; Lev 24:9;
 • 5 Sau n-aţi citit în Lege* că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
 • * Num 28:9; Ioan 7:22;
 • 6 Dar Eu vă spun că aici este Unul* mai mare decât Templul.
 • * 2 Cron 6:18; Mal 3:1;
 • 7 Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ‘Milă* voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi.
 • * Osea 6:6; Mica 6:6-8; Mat 9:13;
 • 8 Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.”
 • Omul cu mâna uscată
 • 9 Isus* a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă.
 • * Marc 3:1; Luca 6:6;
 • 10 Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit* a vindeca în zilele de Sabat?”
 • * Luca 13:14; Luca 14:3; Ioan 9:16;
 • 11 El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i* cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
 • * Exod 23:4; Exod 23:5; Deut 22:4;
 • 12 Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”
 • 13 Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.
 • 14 Fariseii* au ieşit afară şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.
 • * Mat 27:1; Marc 3:6; Luca 6:11; Ioan 5:18; Ioan 10:39; Ioan 11:53;
 • Isus, Robul Domnului
 • 15 Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a* plecat de acolo. După** El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii
 • * Mat 10:23; Marc 3:7; ** Mat 19:2;
 • 16 şi le-a poruncit* cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut,
 • * Mat 9:30;
 • 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
 • 18 „Iată* Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în** care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti neamurilor judecata.
 • * Isa 42:1; ** Mat 3:17; Mat 17:5;
 • 19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
 • 20 Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata.
 • 21 Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”
 • Îndrăcitul mut şi orb. Păcatul împotriva Duhului Sfânt
 • 22 Atunci*, I-au adus un îndrăcit orb şi mut şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.
 • * Mat 9:32; Marc 3:11; Luca 11:14;
 • 23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?”
 • 24 Când* au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”
 • * Mat 9:34; Marc 3:22; Luca 11:15;
 • 25 Isus, care le cunoştea* gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui.
 • * Mat 9:4; Ioan 2:25; Apoc 2:23;
 • 26 Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui?
 • 27 Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voştri.
 • 28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia* lui Dumnezeu a venit peste voi.
 • * Dan 2:44; Dan 7:14; Luca 1:33; Luca 11:20; Luca 17:20; Luca 17:21;
 • 29 Sau* cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa.
 • * Isa 49:24; Luca 11:21-23; Luca 11:36;
 • 30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.
 • 31 De aceea vă spun: Orice* păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar** hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
 • * Marc 3:28; Luca 12:10; Evr 6:4; Evr 10:26; Evr 10:29; 1 Ioan 5:16; ** Fapte 7:51;
 • 32 Oricine va vorbi* împotriva Fiului omului va fi iertat**, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
 • * Mat 11:19; Mat 13:55; Ioan 7:12; Ioan 7:52; ** 1 Tim 1:13;
 • 33 Ori faceţi pomul bun şi rodul* lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău; căci pomul se cunoaşte după rodul lui.
 • * Mat 7:17; Luca 6:43; Luca 6:44;
 • 34 Pui* de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci** din prisosul inimii vorbeşte gura.
 • * Mat 3:7; Mat 23:33; ** Luca 6:45;
 • 35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
 • 36 Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
 • 37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.”
 • Minunea cu prorocul Iona
 • 38 Atunci*, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!”
 • * Mat 16:1; Marc 8:11; Luca 11:16; Luca 11:29; Ioan 2:18; 1 Cor 1:22;
 • 39 Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar* cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.
 • * Isa 57:3; Mat 16:4; Marc 8:38; Ioan 4:48;
 • 40 Căci*, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.
 • * Iona 1:17;
 • 41 Bărbaţii* din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l** vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.
 • * Luca 11:32; ** Ier 3:11; Ezec 16:51; Ezec 16:52; Rom 2:27; Iona 3:5;
 • 42 Împărăteasa* de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.
 • * 1 Imp 10:1; 2 Cron 9:1; Luca 11:31;
 • 43 Duhul* necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă** prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n-o găseşte.
 • * Luca 11:24; ** Iov 1:7; 1 Pet 5:8;
 • 44 Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită.
 • 45 Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi* starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”
 • * Evr 6:4; Evr 10:26; 2 Pet 2:20-22;
 • Mama şi fraţii lui Isus
 • 46 Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată* că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.
 • * Marc 3:31; Luca 8:19-21; Luca 8:36;
 • 47 Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama Ta şi fraţii* Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Ioan 2:12; Ioan 7:3; Ioan 7:5; Fapte 1:14; 1 Cor 9:5; Gal 1:19;
 • 48 Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: „Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei?”
 • 49 Apoi, Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei!
 • 50 Căci oricine* face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
 • * Ioan 15:14; Gal 5:6; Gal 6:15; Col 3:11; Evr 2:11;
  Matei, capitolul 12