Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 17
 • Schimbarea la faţă
 • 1 După* şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt.
 • * Marc 9:2; Luca 9:28;
 • 2 El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.
 • 3 Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie stând de vorbă cu El.
 • 4 Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.”
 • 5 Pe când* vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta** este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de†† El să ascultaţi!”
 • * 2 Pet 1:17; ** Mat 3:17; Marc 1:11; Luca 3:22; Isa 42:1; †† Deut 18:15; Deut 18:19; Fapte 3:22; Fapte 3:23;
 • 6 Când* au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.
 • * 2 Pet 1:18;
 • 7 Dar Isus S-a apropiat, S-a* atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!”
 • * Dan 8:18; Dan 9:21; Dan 10:10; Dan 10:18;
 • 8 Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.
 • 9 Pe când coborau din munte, Isus* le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.”
 • * Mat 16:20; Marc 8:30; Marc 9:9;
 • 10 Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare* de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”
 • * Mal 4:5; Mat 11:14; Marc 9:11;
 • 11 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze* din nou toate lucrurile.
 • * Mal 4:6; Luca 1:16; Luca 1:17; Fapte 3:21;
 • 12 Dar* vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au** făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”
 • * Mat 11:14; Marc 9:12; Marc 9:13; ** Mat 15:3; Mat 15:10; Mat 16:21;
 • 13 Ucenicii au înţeles atunci* că le vorbise despre Ioan Botezătorul.
 • * Mat 11:14;
 • Vindecarea unui lunatic
 • 14 Când* au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:
 • * Marc 9:14; Luca 9:37;
 • 15 „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.
 • 16 L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.”
 • 17 „O, neam necredincios şi pornit la rău!” a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.”
 • 18 Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
 • 19 Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”
 • 20 „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă* aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.
 • * Mat 21:21; Marc 11:23; Luca 17:6; 1 Cor 12:9; 1 Cor 13:2;
 • 21 Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 22 Pe* când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.
 • * Mat 16:21; Mat 20:17; Marc 8:31; Marc 9:30; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22; Luca 9:44; Luca 18:31; Luca 24:6; Luca 24:7;
 • 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.
 • Isus plăteşte darea pentru Templu
 • 24 Când au ajuns* în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu1 au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”
 • * Marc 9:33;
 • 25 „Ba da”, a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?”
 • 26 Petru I-a răspuns: „De la străini.” Şi Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt scutiţi.
 • 27 Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi. Deschide-i gura şi vei găsi în ea un ban2 pe care ia-l şi dă-li-l lor, pentru Mine şi pentru tine.”
 • 1. Greceşte: Cele două drahme.
 • 2. Greceşte: stater.
  Matei, capitolul 17