Matei  

Capitolul 20
 • Pilda lucrătorilor viei.
 • 1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.
 • 2 S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie.
 • 3 A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
 • 4 „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi vă voi da ce va fi cu dreptul.” Şi s-au dus.
 • 5 A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.
 • 6 Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?”
 • 7 Ei i-au răspuns: „Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.” „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi veţi primi ce va fi cu dreptul.”
 • 8 Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: „Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă, până la cei dintâi.”
 • 9 Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat fiecare câte un leu.
 • 10 Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
 • 11 După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
 • 12 şi ziceau: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.”
 • 13 Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?
 • 14 Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.
 • 15 Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”
 • Rom 9.2; Deut 15.9; Prov 23.6; Mat 6.23;
 • 16 Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
 • Mat 19.30; Mat 22.14;
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.
 • 17 Pe când Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis:
 • Marc 10.32; Luc 18.31; Ioan 12.12;
 • 18 „Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte
 • Mat 16.21;
 • 19 şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia.”
 • Mat 27.2; Marc 15.1; Luc 23.1; Ioan 18.28; Fapt 3.13;
 • Cererea fiilor lui Zebedei.
 • 20 Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
 • Marc 10.35; Mat 4.21;
 • 21 El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
 • Mat 19.28;
 • 22 Drept răspuns Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
 • Mat 26.39-42; Marc 14.36; Luc 22.42; Ioan 18.16; Luc 12.50;
 • 23 Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
 • Fapt 12.2; Rom 8.17; 2Cor 1.7;
 • 24 Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
 • Marc 10.41; Luc 22.24-25;
 • 25 Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
 • 26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
 • 1Pet 5.3; Mat 23.11; Marc 9.35; Marc 10.43;
 • 27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
 • Mat 18.4;
 • 28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”
 • Ioan 13.4; Filip 2.7; Luc 22.27; Ioan 13.14; Isa 53.10-11; Dan 9.24-26; Ioan 11.51-52; 1Tim 2.6; Tit 2.14; 1Pet 1.19; Mat 26.28; Rom 5.15-19; Evr 9.28;
 • Doi orbi vindecaţi la Ierihon.
 • 29 Când au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus.
 • Marc 10.46; Luc 18.35;
 • 30 Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • Mat 9.27;
 • 31 Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • 32 Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”
 • 33 „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!”
 • 34 Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, şi îndată orbii şi-au căpătat vederea, şi au mers după El.
  Matei, capitolul 20