S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 27
 • Isus este dus la Pilat
 • 1 Când s-a făcut ziuă, toţi* preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
 • * Ps 2:2; Marc 15:1; Luca 22:66; Luca 23:1; Ioan 18:28;
 • 2 După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului* Pilat din Pont.
 • * Mat 20:19; Fapte 3:13;
 • Căinţa şi moartea lui Iuda
 • 3 Atunci, Iuda*, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
 • * Mat 26:14; Mat 26:15;
 • 4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
 • 5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a* dus de s-a spânzurat.
 • * 2 Sam 17:23; Fapte 1:18;
 • 6 Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.”
 • 7 Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor.
 • 8 Iată de ce ţarina* aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”.
 • * Fapte 1:19;
 • 9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au* luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel,
 • * Zah 11:12; Zah 11:13;
 • 10 şi i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 11 Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a* întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da”**, i-a răspuns Isus, „sunt”.
 • * Marc 15:2; Luca 23:3; ** Ioan 18:33; Ioan 18:37; 1 Tim 6:13;
 • 12 Dar n-a răspuns nimic* la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
 • * Mat 26:63; Ioan 19:9;
 • 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi* de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
 • * Mat 26:62; Ioan 19:10;
 • 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
 • Întărirea hotărârii de moarte
 • 15 La* fiecare Praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei.
 • * Marc 15:6; Luca 23:17; Ioan 18:39;
 • 16 Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
 • 17 Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?”
 • 18 Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
 • 19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.”
 • 20 Preoţii* cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 • * Marc 15:11; Luca 23:18; Ioan 18:40; Fapte 3:14;
 • 21 Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
 • 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii.
 • 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
 • 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat* apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
 • * Deut 21:6;
 • 25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele* Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
 • * Deut 19:10; Ios 2:19; 2 Sam 1:16; 1 Imp 2:32; Fapte 5:28;
 • Batjocurile ostaşilor
 • 26 Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele*, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
 • * Isa 53:5; Marc 15:15; Luca 23:16; Luca 23:24; Luca 23:25; Ioan 19:1; Ioan 19:16;
 • 27 Ostaşii* dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.
 • * Marc 15:16; Ioan 19:2;
 • 28 L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au* îmbrăcat cu o haină stacojie.
 • * Luca 23:11;
 • 29 Au* împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • * Ps 69:19; Isa 53:3;
 • 30 Şi scuipau* asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap.
 • * Isa 50:6; Mat 26:67;
 • 31 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi* L-au dus să-L răstignească.
 • * Isa 53:7;
 • Răstignirea
 • 32 Pe* când ieşeau din cetate, au** întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 • * Num 15:35; 1 Imp 21:13; Fapte 7:58; Evr 13:12; ** Marc 15:21; Luca 23:26;
 • 33 Când* au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”,
 • * Marc 15:22; Luca 23:33; Ioan 19:17;
 • 34 I-au* dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.
 • * Ps 69:21; Mat 27:48;
 • 35 După ce* L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit** hainele Mele între ei şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
 • * Marc 15:24; Luca 23:34; Ioan 19:24; ** Ps 22:18;
 • 36 Apoi* au şezut jos şi-L păzeau.
 • * Mat 27:54;
 • 37 Şi* I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.”
 • * Marc 15:26; Luca 23:38; Ioan 19:19;
 • 38 Împreună* cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt la stânga Lui.
 • * Isa 53:12; Marc 15:27; Luca 23:32; Luca 23:33; Ioan 19:18;
 • Batjocurile trecătorilor
 • 39 Trecătorii* îşi băteau joc de El, dădeau din cap
 • * Ps 22:7; Ps 109:25; Marc 15:29; Luca 23:35;
 • 40 şi ziceau: „Tu*, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă** eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”
 • * Mat 26:61; Ioan 2:19; ** Mat 26:63;
 • 41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau:
 • 42 „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El!
 • 43 S-a* încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’”
 • * Ps 22:8;
 • 44 Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi* cuvinte de batjocură.
 • * Marc 15:32; Luca 23:39;
 • Întunericul
 • 45 De la* ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
 • * Amos 8:9; Marc 15:33; Luca 23:44;
 • 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a* strigat cu glas tare: „Eli**, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • * Evr 5:7; ** Ps 22:1;
 • 47 Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!”
 • 48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut* cu oţet, l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea.
 • * Ps 69:21; Marc 15:36; Luca 23:36; Ioan 19:29;
 • 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.”
 • 50 Isus* a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
 • * Marc 15:37; Luca 23:46;
 • Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe
 • 51 Şi îndată, perdeaua dinăuntrul* Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
 • * Exod 26:31; 2 Cron 3:14; Marc 15:38; Luca 23:45;
 • 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
 • 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.
 • 54 Sutaşul* şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
 • * Mat 27:36; Marc 15:39; Luca 23:47;
 • 55 Acolo erau şi multe femei, care priveau de departe; ele* urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
 • * Luca 8:2; Luca 8:3;
 • 56 Între* ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
 • * Marc 15:40;
 • Înmormântarea lui Isus
 • 57 Spre* seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
 • * Marc 15:42; Luca 23:50; Ioan 19:38;
 • 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
 • 59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-o pânză curată de in
 • 60 şi l-a* pus într-un mormânt nou al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
 • * Isa 53:9;
 • 61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
 • Pecetluirea mormântului
 • 62 A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat
 • 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După* trei zile voi învia.’
 • * Mat 16:21; Mat 17:23; Mat 20:19; Mat 26:61; Marc 8:31; Marc 10:34; Luca 9:22; Luca 18:33; Luca 24:6; Luca 24:7; Ioan 2:19;
 • 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”
 • 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
 • 66 Ei au plecat şi au întărit* mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.
 • * Dan 6:17;
  Matei, capitolul 27