Matei  

Capitolul 27
 • Isus este dus la Pilat.
 • 1 Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
 • Ps 2.2; Marc 15.1; Luc 22.66; Luc 23.1;
 • 2 După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont.
 • Mat 20.19; Fapt 3.13;
 • Căinţa şi moartea lui Iuda.
 • 3 Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
 • Mat 26.14-15;
 • 4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
 • 5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat.
 • 2Sam 17.23; Fapt 1.18;
 • 6 Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.”
 • 7 Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor.
 • 8 Iată de ce ţarina aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui.”
 • Fapt 1.19;
 • 9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel;
 • Zah 11.12-13;
 • 10 şi i-au dat pe „Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise Domnul.”
 • Isus înaintea lui Pilat.
 • 11 Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Eşti Tu „Împăratul iudeilor”?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.”
 • Marc 15.2; Luc 23.3; Ioan 18.33; Ioan 18.37; 1Tim 6.13;
 • 12 Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
 • Mat 26.63; Ioan 19.9;
 • 13 Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
 • Mat 26.62; Ioan 19.10;
 • 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
 • Întărirea hotărârii de moarte.
 • 15 La fiecare praznic al Paştilor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemniţat pe care-l voiau ei.
 • Marc 15.6; Luc 23.17; Ioan 18.39;
 • 16 Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
 • 17 Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numeşte Hristos?”
 • 18 Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
 • 19 Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.”
 • 20 Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 • Marc 15.11; Luc 23.18; Ioan 18.40; Fapt 3.14;
 • 21 Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
 • 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii.
 • 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
 • 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
 • Deut 21.6;
 • 25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
 • Deut 19.10; Ios 2.19; 2Sam 1.16; 1Imp 2.32; Fapt 5.28;
 • Batjocurile ostaşilor.
 • 26 Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
 • Isa 53.5; Marc 15.15; Luc 23.16; Luc 23.24-25; Ioan 19.1-16;
 • 27 Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.
 • Marc 15.16; Ioan 19.2;
 • 28 L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
 • Luc 23.11;
 • 29 Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • Ps 69.19; Isa 53.3;
 • 30 Şi scuipau asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap.
 • Isa 50.6; Mat 26.67;
 • 31 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
 • Isa 53.7;
 • Răstignirea.
 • 32 Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 • Num 15.35; 1Imp 21.13; Fapt 7.58; Evr 13.12; Marc 15.21; Luc 23.26;
 • 33 Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”,
 • Marc 15.22; Luc 23.33; Ioan 19.17;
 • 34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.
 • Ps 69.21; Mat 27.48;
 • 35 După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
 • Marc 15.24; Luc 23.34; Ioan 19.24; Ps 22.18;
 • 36 Apoi au şezut jos şi-L păzeau.
 • Mat 27.54;
 • 37 Şi I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.”
 • Marc 15.26; Luc 23.38; Ioan 19.19;
 • 38 Împreună cu El au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta, şi celălalt la stânga Lui.
 • Isa 53.12; Marc 15.27; Luc 23.32-33; Ioan 19.18;
 • Batjocurile trecătorilor.
 • 39 Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap
 • Ps 22.7; Ps 109.25; Marc 15.29; Luc 23.35;
 • 40 şi ziceau: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”
 • Mat 26.61; Ioan 2.19; Mat 26.63;
 • 41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau:
 • 42 „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El!
 • 43 S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!”
 • Ps 22.8;
 • 44 Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El, Îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.
 • Marc 15.32; Luc 23.39;
 • Întunericul.
 • 45 De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
 • Amos 8.9; Marc 15.33; Luc 23.44;
 • 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • Evr 5.7; Ps 22.1;
 • 47 Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!”
 • 48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea.
 • Ps 69.21; Marc 15.36; Luc 23.36; Ioan 19.29;
 • 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.”
 • 50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
 • Marc 15.37; Luc 23.46;
 • Perdeaua dinlăuntrul Templului se rupe.
 • 51 Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
 • Ex 26.31; 2Cron 3.14; Marc 15.38; Luc 23.45;
 • 52 mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
 • 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.
 • 54 Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
 • Mat 27.36; Marc 15.39; Luc 23.47;
 • 55 Acolo erau şi multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
 • Luc 8.2-3;
 • 56 Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
 • Marc 15.40;
 • Înmormântarea lui Isus.
 • 57 Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
 • Marc 15.42; Luc 23.50; Ioan 19.38;
 • 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea.
 • 59 Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză curată de in
 • 60 şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
 • Isa 53.9;
 • 61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
 • Pecetluirea mormântului.
 • 62 A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat
 • 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.”
 • Mat 16.21; Mat 17.23; Mat 20.19; Mat 26.61; Marc 8.31; Marc 10.34; Luc 9.22; Luc 18.33; Luc 24.6-7; Ioan 2.19;
 • 64 Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”
 • 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
 • 66 Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.”
 • Dan 6.17;
  Matei, capitolul 27