Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 4
 • Ispitirea lui Isus Hristos
 • 1 Atunci, Isus* a fost dus de Duhul** în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul.
 • * Marc 1:12; Luca 4:1; ** 1 Imp 18:12; Ezec 3:14; Ezec 8:3; Ezec 11:1; Ezec 11:24; Ezec 40:2; Ezec 43:5; Fapte 8:39;
 • 2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
 • 3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
 • 4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai* cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
 • * Deut 8:3;
 • 5 Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate*, L-a pus pe streaşina Templului
 • * Neem 11:1; Neem 11:18; Isa 48:2; Isa 52:1; Mat 27:53; Apoc 11:2;
 • 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi* să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”
 • * Ps 91:11; Ps 91:12;
 • 7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti* pe Domnul, Dumnezeul tău.’”
 • * Deut 6:16;
 • 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
 • 9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
 • 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”
 • * Deut 6:13; Deut 10:20; Ios 24:14; 1 Sam 7:3;
 • 11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri* şi au început să-I slujească.
 • * Evr 1:14;
 • Isus la Capernaum
 • 12 Când a auzit* Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
 • * Marc 1:14; Luca 3:20; Luca 4:14; Luca 4:31; Ioan 4:43;
 • 13 A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
 • 14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
 • 15 „Ţara* lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor,
 • * Isa 9:1; Isa 9:2;
 • 16 Norodul* acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.”
 • * Isa 42:7; Luca 2:32;
 • 17 De atunci* încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă,** căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
 • * Marc 1:14; Marc 1:15; ** Mat 3:2; Mat 10:7;
 • Isus cheamă patru ucenici
 • 18 Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus* a văzut doi fraţi: pe Simon, zis** Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
 • * Marc 1:16-18; Marc 1:36; Luca 5:2; ** Ioan 1:42;
 • 19 El le-a zis: „Veniţi* după Mine şi vă voi face pescari de oameni”.
 • * Luca 5:10; Luca 5:11;
 • 20 Îndată,* ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
 • * Marc 10:28; Luca 18:28;
 • 21 De acolo* a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
 • * Marc 1:19; Marc 1:20; Luca 5:10;
 • 22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.
 • Isus învaţă pe popor şi tămăduieşte pe bolnavi
 • 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând* pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia** Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod.
 • * Mat 9:35; Marc 1:21; Marc 1:39; Luca 4:15; Luca 4:44; ** Mat 24:14; Marc 1:14; Marc 1:34;
 • 24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.
 • 25 După El au mers* multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.
 • * Marc 3:7;
  Matei, capitolul 4