Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Romani  Capitolul 4
 • 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam*?
 • * Isa 51:2; Mat 3:9; Ioan 8:33; Ioan 8:39; 2 Cor 11:22;
 • 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit* prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
 • * Rom 3:20; Rom 3:27; Rom 3:28;
 • 3 Căci ce zice Scriptura? „Avraam* a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”
 • * Gen 15:6; Gal 3:6; Iac 2:23;
 • 4 Însă, celui* ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
 • * Rom 11:6;
 • 5 pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit*, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.
 • * Ios 24:2;
 • 6 Tot astfel şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.
 • 7 „Ferice*”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
 • * Ps 32:1; Ps 32:2;
 • 8 Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!”
 • 9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 10 Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
 • 11 Apoi, a* primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să** fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta
 • * Gen 17:10; ** Luca 19:9; Rom 4:12; Rom 4:16; Gal 3:7;
 • 12 şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur.
 • Moştenirea vine prin credinţă
 • 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni* lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.
 • * Gen 17:4; Gal 3:29;
 • 14 Căci*, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică şi făgăduinţa este nimicită,
 • * Gal 3:18;
 • 15 pentru că Legea* aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.
 • * Rom 3:20; Rom 5:13; Rom 5:20; Rom 7:8; Rom 7:10; Rom 7:11; 1 Cor 15:56; 2 Cor 3:7; 2 Cor 3:9; Gal 3:10; Gal 3:19; 1 Ioan 3:4;
 • 16 De aceea, moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har*, şi pentru ca** făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
 • * Rom 3:24; ** Gal 3:22; Isa 51:2; Rom 9:8;
 • 17 după cum este scris: „Te-am* rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care** învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.
 • * Gen 17:5; ** Rom 8:11; Efes 2:1; Efes 2:5; Rom 9:26; 1 Cor 1:28; 1 Pet 2:10;
 • 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa* va fi sămânţa ta.”
 • * Gen 15:5;
 • 19 Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a* uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
 • * Gen 17:17; Gen 18:11; Evr 11:11; Evr 11:12;
 • 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
 • 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate* să şi împlinească.
 • * Ps 115:3; Luca 1:37; Luca 1:45; Evr 11:19;
 • 22 De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 23 Dar nu* numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”,
 • * Rom 15:4; 1 Cor 10:6; 1 Cor 10:11;
 • 24 ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel* ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
 • * Fapte 2:24; Fapte 13:30;
 • 25 care* a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat** din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.
 • * Isa 53:5; Isa 53:6; Rom 3:25; Rom 5:6; Rom 8:32; 2 Cor 5:21; Gal 1:4; Evr 9:28; 1 Pet 2:24; 1 Pet 3:18; ** 1 Cor 15:17; 1 Pet 1:21;
  Romani, capitolul 4