Romani  

Capitolul 8
 • Creştinul trăieşte după Duh.
 • 1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • Rom 8.4; Gal 5.16-25;
 • 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
 • Ioan 8.36; Rom 6.18-22; Gal 2.19; Gal 5.1; 1Cor 15.45; 2Cor 3.6; Rom 7.24-25;
 • 3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
 • Fapt 13.39; Rom 3.20; Evr 7.18-19; Evr 10.1-14; 2Cor 5.21; Gal 3.13;
 • 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • Rom 8.1;
 • 5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
 • Ioan 3.6; 1Cor 2.14; Gal 5.22-25;
 • 6 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
 • Rom 6.21; Rom 8.13; Gal 6.8;
 • 7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.
 • Iac 4.4; 1Cor 2.14;
 • 8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.
 • 9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
 • 1Cor 3.16; 1Cor 6.19; Ioan 3.34; Gal 4.6; Filip 1.19; 1Pet 1.11;
 • 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
 • 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
 • Fapt 2.24; Rom 6.4-5; 1Cor 6.14; 2Cor 4.14; Efes 2.5;
 • Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii.
 • 12 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
 • Rom 6.7-14;
 • 13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
 • Rom 8.6; Gal 6.8; Efes 4.22; Col 3.5;
 • 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
 • Gal 5.18;
 • 15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”
 • 1Cor 2.12; Evr 2.15; 2Tim 1.7; 1Ioan 4.18; Isa 56.6; Gal 4.5-6; Marc 14.36;
 • 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
 • 2Cor 1.22; 2Cor 5.5; Efes 1.13; Efes 4.30;
 • 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.
 • Fapt 26.18; Gal 4.7; Fapt 14.22; Filip 1.29; 2Tim 2.11-12;
 • 18 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
 • 2Cor 4.17; 1Pet 1.6-7; 1Pet 4.13;
 • 19 De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
 • 2Pet 3.13; 1Ioan 3.2; Gen 3.19;
 • 20 Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
 • Rom 8.22;
 • 21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
 • 22 Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.
 • Ier 12.11;
 • 23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
 • 2Cor 5.5; Efes 1.14; 2Cor 5.2-4; Luc 20.36; Luc 21.28; Efes 4.30;
 • 24 Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
 • 2Cor 5.7; Evr 11.1;
 • 25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
 • 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
 • Mat 20.22; Iac 4.3; Zah 12.10; Efes 6.18;
 • 27 Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
 • 1Cron 28.9; Ps 7.9; Prov 17.3; Ier 11.20; Ier 17.10; Ier 20.12; Fapt 1.24; 1Tes 2.4; Apoc 2.23; 1Ioan 5.14;
 • Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.
 • 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
 • Rom 9.11-24; 2Tim 1.9;
 • 29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
 • Ex 33.12-17; Ps 1.6; Ier 1.5; Mat 7.23; Rom 11.2; 2Tim 2.19; 1Pet 1.2; Efes 1.5-11; Ioan 17.22; 2Cor 3.18; Filip 3.21; 1Ioan 3.2; Col 1.15-18; Evr 1.6; Apoc 1.5;
 • 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
 • Rom 1.6; Rom 9.24; Efes 4.4; Evr 9.15; 1Pet 2.9; 1Cor 6.11; Ioan 17.22; Efes 2.6;
 • 31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
 • 32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
 • Rom 5.6-10; Rom 4.25;
 • 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
 • Isa 50.8-9; Apoc 12.10-11;
 • 34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
 • Iov 34.29; Marc 16.19; Col 3.1; Evr 1.3; Evr 8.1; Evr 12.2; 1Pet 3.22; Evr 7.25; Evr 9.24; 1Ioan 2.1;
 • 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
 • 36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
 • Ps 44.22; 1Cor 15.30-31; 2Cor 4.11;
 • 37 Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
 • 1Cor 15.57; 2Cor 2.14; 1Ioan 4.4; 1Ioan 5.4-5; Apoc 12.11;
 • 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
 • Efes 1.21; Efes 6.12; Col 1.16; 1Pet 3.22;
 • 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
  Romani, capitolul 8