Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Romani  Capitolul 8
 • Creştinul trăieşte după Duh
 • 1 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • * Rom 8:4; Gal 5:16; Gal 5:25;
 • 2 În adevăr, legea* Duhului** de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
 • * Ioan 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 2:19; Gal 5:1; ** 1 Cor 15:45; 2 Cor 3:6; Rom 7:24; Rom 7:25;
 • 3 Căci – lucru* cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească1 o făcea fără putere – Dumnezeu** a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
 • * Fapte 13:39; Rom 3:20; Evr 7:18; Evr 7:19; Evr 10:1; Evr 10:2; Evr 10:10; Evr 10:14; ** 2 Cor 5:21; Gal 3:13;
 • 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care* trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
 • * Rom 8:1;
 • 5 În adevăr, cei ce* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei** ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
 • * Ioan 3:6; 1 Cor 2:14; ** Gal 5:22; Gal 5:25;
 • 6 Şi umblarea* după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
 • * Rom 6:21; Rom 8:13; Gal 6:8;
 • 7 Fiindcă umblarea* după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici** nu poate să se supună.
 • * Iac 4:4; ** 1 Cor 2:14;
 • 8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.
 • 9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul* lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul** lui Hristos, nu este al Lui.
 • * 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; ** Ioan 3:34; Gal 4:6; Fil 1:19; 1 Pet 1:11;
 • 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.
 • 11 Şi dacă Duhul Celui* ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel** ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
 • * Fapte 2:24; ** Rom 6:4; Rom 6:5; 1 Cor 6:14; 2 Cor 4:14; Efes 2:5;
 • Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii
 • 12 Aşadar*, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
 • * Rom 6:7; Rom 6:14;
 • 13 Dacă trăiţi* după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară** faptele trupului, veţi trăi.
 • * Rom 8:6; Gal 6:8; ** Efes 4:22; Col 3:5;
 • 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
 • * Gal 5:18;
 • 15 Şi voi n-aţi* primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică**, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava††!”, adică „Tată!”
 • * 1 Cor 2:12; Evr 2:15; ** 2 Tim 1:7; 1 Ioan 4:18; Isa 56:6; Gal 4:5; Gal 4:6; †† Marc 14:36;
 • 16 Însuşi* Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 1:22; 2 Cor 5:5; Efes 1:13; Efes 4:30;
 • 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.
 • * Fapte 26:18; Gal 4:7; ** Fapte 14:22; Fil 1:29; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12;
 • 18 Eu socotesc că suferinţele* din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
 • * 2 Cor 4:17; 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7; 1 Pet 4:13;
 • 19 De asemenea, şi firea* aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea** fiilor lui Dumnezeu.
 • * 2 Pet 3:13; ** 1 Ioan 3:2; Gen 3:19;
 • 20 Căci firea* a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă
 • * Rom 8:22;
 • 21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
 • 22 Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii.
 • * Ier 12:11;
 • 23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului†† nostru.
 • * 2 Cor 5:5; Efes 1:14; ** 2 Cor 5:2; 2 Cor 5:4; Luca 20:36; †† Luca 21:28; Efes 4:30;
 • 24 Căci în nădejdea* aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
 • * 2 Cor 5:7; Evr 11:1;
 • 25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
 • 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu* ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi** Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
 • * Mat 20:22; Iac 4:3; ** Zah 12:10; Efes 6:18;
 • 27 Şi Cel* ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după** voia lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 28:9; Ps 7:9; Prov 17:3; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Fapte 1:24; 1 Tes 2:4; Apoc 2:23; ** 1 Ioan 5:14;
 • Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu
 • 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce* sunt chemaţi după planul Său.
 • * Rom 9:11; Rom 9:23; Rom 9:24; 2 Tim 1:9;
 • 29 Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai* dinainte, i-a şi hotărât mai** dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca†† El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi.
 • * Exod 33:12; Exod 33:17; Ps 1:6; Ier 1:5; Mat 7:23; Rom 11:2; 2 Tim 2:19; 1 Pet 1:2; ** Efes 1:5; Efes 1:11; Ioan 17:22; 2 Cor 3:18; Fil 3:21; 1 Ioan 3:2; †† Col 1:15; Col 1:18; Evr 1:6; Apoc 1:5;
 • 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat*, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi**, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
 • * Rom 1:6; Rom 9:24; Efes 4:4; Evr 9:15; 1 Pet 2:9; ** 1 Cor 6:11; Ioan 17:22; Efes 2:6;
 • 31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
 • 32 El*, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a** dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
 • * Rom 5:6; Rom 5:10; ** Rom 4:25;
 • 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
 • * Isa 50:8; Isa 50:9; Apoc 12:10; Apoc 12:11;
 • 34 Cine-i* va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă** la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
 • * Iov 34:29; ** Marc 16:19; Col 3:1; Evr 1:3; Evr 8:1; Evr 12:2; 1 Pet 3:22; Evr 7:25; Evr 9:24; 1 Ioan 2:1;
 • 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?
 • 36 După cum este scris: „Din* pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
 • * Ps 44:22; 1 Cor 15:30; 1 Cor 15:31; 2 Cor 4:11;
 • 37 Totuşi* în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
 • * 1 Cor 15:57; 2 Cor 2:14; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4; 1 Ioan 5:5; Apoc 12:11;
 • 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile*, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
 • * Efes 1:21; Efes 6:12; Col 1:16; 1 Pet 3:22;
 • 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură2 nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
 • 1. Greceşte: „carnea, aici şi peste tot unde e firea pământească”.
 • 2. Sau: zidire.
  Romani, capitolul 8